مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط بین ژنوتیپ آنزیم ...
عنوان بررسی ارتباط بین ژنوتیپ آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE (و عوارض دیررس ناشی از گاز خردل در مواجهیافتگان شیمیایی روستای زرده کرمانشاه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آنژیوتانسین، ژنوتیپ، گاز خردل،روستای زرده کرمانشاه
چکیده هدف :گاز خردل )SM (یک عامل آلکیله کننده است که به پوست، چشم و سیستم تنفسی آسیب می رساند.مچنین پلیمورفیسم درج شدگی / حذف شدگی (I/D)ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)در رابطه با بیماریهای قلبی عروقی و فیبروز ریوی مطالعه شده است .فراوانی الل Dدر بیماران با فیبروز ریوی نسبت به گروه کنترل بالاتر است .پس هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین ژنوتیپ آنزیم مبدل آنژیوتانسین)ACE (و عوارض دیررس ناشی از گاز خردل در مواجهیافتگان شیمیایی روستای زرده کرمانشاه است. مواد و روشها:نمونه های خون از 34نفر از مردم مواجهیافته با گاز خردل در روستای زرده استان کرمانشاه به عنوان گروه مورد مطالعه و از 30 نفر از مردم شهرستان اسلام آباد غرب واقع در همین استان به عنوان گروه کنترل گرفته شد .اطلاعـات بیشـتر دربـاره وجـود سـه عارضه ی دیررس تنفسی، پوستی و چشمی ناشی از مواجهه با این گاز، از طریق پرسش نامه جمع آوری شـد . ژنوتیـپ ACE بـا اسـتفاده از PCR و ژل الکتروفورز پیرو آن تعیین گردید. نتایج: میزان بروز سه عارضه تنفسی، پوستی و چشمی به ترتیب 9/52 ،50و 1/44درصد بود .فراوانی ژنوتیپی برای سه ژنوتیـپ DD ،IDو II در گروه مورد مطالعه، در افراد دارای عارضه تنفسی به ترتیب 5 / 0 ،44/0و 06/0 ، در افراد بـدون عارضـه نیـز بـه ترتیـب12/0 ، 69/0 و19/0 و در گروه کنترل این فراوانی ها به ترتیب 3/0و 53/0و17/0 بودند .مشخص گردید که فراوانی ژنوتیپ DD در افـراد دارای عارضـه تنفسی به شکل معنی داری نسبت به افراد بدون عارضه بالاتر است )22/6=χ ،045/0=Pو 2df=.( نتیجه گیری:این نتایج نشان داد که ژنوتیپ DDژن ACE، خطر ابتلا به عوارض تنفسی گاز خردل را افزایش میدهد .
پژوهشگران حسنا فولادی (نفر دوم)، احمد همتا (نفر اول)