مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مژکداران غیر انگلی رودخانه ...
عنوان مژکداران غیر انگلی رودخانه قره کهریز (خشک)، استان مرکزی، ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده مژکداران گروه کثیری از تک یاخته ایها هستند که در آبهای شور و شیرین زندگی می کنند. درایران مطالعات محدودی بر روی مژکداران غیر انگلی صورت گرفته است . در پژوهش حاضر مطالعه تراکم جمعیت مژکداران غیر انگلی در مقایسه با نوسان فاکتورهای فیزیکی – شیمیایی آب (دمای هوا ، دمای آب ، غلظت اکسیژن محلول در آب، دی اکسید کربن،pH ، سختی کل و تمامی جامدات محلول در آب) رودخانه قره کهریز برای یک دوره یک ساله از فروردین الی اسفند ماه 1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. حداکثر تراکم جمعیت مژکداران در این رودخانه به ترتیب در فصلهای تابستان و پاییز و ایستگاههای نمونه برداری 2 و 3 مشاهده شد. حد اکثر تراکم جمعیت مربوط به گونه Paramecium caudatum و حداقل تراکم جمعیت مربوط به گونه Litonotus fasciola بود. احتمالاً افزایش تراکم جمعیت مژکداران غیر انگلی در فصلهای تابستان و پاییز و ایستگاههای 2 و 3 ، به دلیل نوسانpH و غلظت اکسیژن محلول آب و افزایش غلظت بالای مواد آلی ناشی از ورود فضولات شهری به داخل رودخانه می باشد. شدت جریان آب و برودت هوا از جمله مهم ترین عوامل نوسان در کاهش تراکم جمعیت مژکداران در دو فصل زمستان و بهار و در تمامی ایستگاهها در سال مورد مطالعه است.
پژوهشگران فرانک و رضا عظیمی و شیرازی (نفر سوم)، احمد همتا (نفر دوم)، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (نفر اول)