مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی بیوانفورماتیکی و ...
عنوان بررسی بیوانفورماتیکی و سیتوژنتیک مولکولی ناحیه cM24-cM 20 از کروموزوم 15 دارای عدم تعادل آللیک در موش های مستعد سرطان رحم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده بررسی بیوانفورماتیکی و سیتوژنتیک مولکولی ناحیه cM24-cM 20 از کروموزوم 15 دارای عدم تعادل آللیک در موش های مستعد سرطان رحم
پژوهشگران احمد همتا (نفر اول)