مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه همبستگی ارتباط بین پلی ...
عنوان مطالعه همبستگی ارتباط بین پلی مورفیسم ژنCD40 با فراوانی سرطان پستان: مطالعه موردی – شاهدی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها  سرطان پستان ,  ژن CD40  , پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی, PCR-RFLP
چکیده زمینه. سرطان پستان با الگوی وراثتی پیچیده، عامل اصلی مرگومیر ناشی از سرطان در بین زنان در سراسر جهان است. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ( ،)SNPsشایعترین نوع تنوع ژنتیکی هستند که بر استعداد فردی در ابتلا به بیماری و بر نتایج حاصل از درمان با داروها اثر میگذارند. شواهد زیادی وجود دارد که پلیمورفیسمهای CD40 منجر به ایجاد بیماری سرطان میشوند. مولکول کمک تحریکی CD40نقش مهمی در تنظیم ایمنی دارد. در مطالعه حاضر ارتباط بین پلیمورفیسمهای ژن CD40و سرطان پستان در جمعیت اراک را بررسی کردیم. روش کار. سه پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی ( ،)rs1883832, rs4810485, rs3765459با روش -PCR - در یک مطالعه موردیRFLP(polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism) شاهدی شامل 80بیمار مبتلا به سرطان پستان و 80فرد سالم، تعیین ژنوتیپ شدند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر و در نظر گرفتن P˂0/05بهعنوان مقادیر معنیدار، توسط نرمافزار SPSSنسخه 26انجام شد. یافتهها. نتایج ما ارتباط آماری معناداری را میان دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی )rs1883832, rs4810485( CD40 و خطر ابتلا به سرطان پستان نشان دادند ( به ترتیب P=0/000و .)P=0/038همچنین هیچ ارتباط معناداری میان rs3765459و خطر ابتلا به سرطان پستان وجود نداشت (.)P=0/190 نتیجهگیری. نتایج ما نشان میدهند که پلیمورفیسمهای ژن ،)rs4810485، rs1883832( CD40منجر به ایجاد سرطان پستان شده و این دو پلی مورفیسم با خطر سرطان پستان همبستگی دارند. پیامدهایعملی. دادههای بهدستآمده ارتباط معناداری را بین پلیمورفیسمهای rs1883832و rs4810485و خطر ابتلا به سرطان پستان نشان میدهد. بنابراین این پلیمورفیسمها، میتوانند بهعنوان نشانگر زیستی برای پیشبینی سرطان پستان استفاده شوند
پژوهشگران پانیز قاسمیان صفایی (نفر دوم)، احمد همتا (نفر اول)