مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه اثر ویتامین E بر ...
عنوان مطالعه اثر ویتامین E بر ساختمان و تعداد فولیکولهای تخمدان در طی تکامل تخمدان در رت های تیمار شده با سدیم آرسنیت (بررسی استریولوژیک)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها استریولوژی، تخمدان، رت، سدیم آرسنیت، فولیکول، ویتامین E
چکیده زمینه و هدف: سدیم آرسنیت بر روی سیستم تولید مثلی اثرات سوء داشته و ویتامین E آنتی آکسیدانی قوی و فاکتور مهم تولید مثلی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ویتامینE برساختمان و تعداد فولیکول های تخمدان در طی تکامل آن در رت های تیمار شده با سدیم آرسنیت بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، رت های باردار نژاد ویستار به 4 گروه 6 تایی کنترل، ویتامینE ، سدیم آرسنیت و سدیم آرسنیت+ویتامین Eتقسیم شدند. تیمار مادران با گاواژ از روز هفتم حاملگی تا پایان دوره شیرخوارگی انجام سپس تا 120 روزگی بر روی نوزادان ادامه یافت. در پایان، تخمدان چپ خارج ، فیکس و تعداد انواع فولیکول های تخمدان، فولیکول های آترزی، ضخامت منطقه شفاف، حجم اووسیت و هسته آن در انواع فولیکول ها در برش بافتی تخمین زده شد. در پایان داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: سدیم آرسنیت باعث کاهش(05/0p<) تعداد کل فولیکول های، بدوی، ثانویه، آنترال و گراآف و افزایش (05/0p<) فولیکول های آترزی و کاهش (05/0p<) ضخامت منطقه شفاف در فولیکول های ثانویه و آنترال و هم چنین کاهش (05/0p<) میانگین حجم اووسیت در انواع فولیکول های بدوی و اولیه و میانگین حجم هسته اووسیت در انواع فولیکول های اولیه، ثانویه، آنترال و گراآف در گروه سدیم آرسنیت نسبت به سایر گروه ها شد. ویتامین E در گروه سدیم آرسنیت+ویتامین E موجب افزایش (05/0p<) تعداد انواع فولیکول ها و ضخامت منطقه شفاف و هم چنین کاهش تعداد فولیکول های اترتیک و افزایش حجم اووسیت و هسته آن در حد گروه کنترل شد. نتیجه گیری: می توان ویتامین E را به عنوان یک مکمل در جبران اثرات سوء ناشی از سدیم آرسنیت استفاده کرد.
پژوهشگران مریم قندی زاده (نفر چهارم)، احمد همتا (نفر سوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر دوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر اول)