1403/02/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Sildenafil citrate ameliorates the adverse effects of cryopreservation on sperm quality in asthenozoospermic men Ronak Kohzadi, Ebrahim Cheraghi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
The effect of platelet lysate on mouse ovarian structure, function and epigenetic modifications after autotransplantation khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
Comparative evaluation of metformin & sitaformin in classic PCOS patients undergoing intracytoplasmic sperm injection: A randomized controlled pilot study shahrzad zadeh modarres, delbar daneshjou, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
Evaluating the therapeutic effect and toxicity of theophylline in infertile men with asthenoteratozoospermia: a double-blind, randomized clinical trial study Atena sadat azimi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, alireza noshad kamran, Aliasghar ghafarizadeh (2022)
L -Carnitine improves follicular survival and function in ovarian grafts in the mouse khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2022)
The therapeutic effect of co‑administration of pentoxifylline and zinc in men with idiopathic infertility Zienab Dadgar, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, abdolreza Kheirolahi (2022)
Comparing the effect of sitagliptin and metformin on the oocyte and embryo quality in classic PCOS patients undergoing ICSI delbar daneshjou, shahrzad zadeh modarres, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2021)
مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی آلفا لیپوئیک اسید بر بافت بیضه پس از تیمار با نانوذرات نقره در موش نژاد NMRI سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، فرزانه سلگی، پریسا مالکی (1399)
Sitagliptin/Metformin: A New Medical Treatment in Polycystic Ovary Syndrome delbar daneshjou, Malek Soleimani mehranjani, shahrzad zadeh modarres, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2020)
Impact of Pre-incubation Time of Silk Fibroin Scaffolds in Culture Medium on Cell Proliferation and Attachment. Mahdi Amiri, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, seyed gholam ali jorsaraei, Malek Soleimani mehranjani (2020)
اثر عصاره چای سبز بر پارامترهای سلامت اسپرم رتهای بالغ تیمار شده با بیسفنول A سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمانه تقی پور، آتنا سادات عظیمی (1399)
Utilizing platelet-rich fibrin bioscaffold at the graft site improves the structure and function of mice ovarian grafts Elham Shojafar, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2019)
Differentiation of stem cells from the apical papilla into osteoblasts by the elastic modulus of porous silk fibroin scaffolds mehdi Amirikia, seyed gholam ali jorsaraei, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani (2018)
Improvement of the folliculogenesis by transplantation of bone marrow mesenchymal stromal cells in mice with induced polycystic ovary syndrome Zahra kalhori, mehri Azadbakht, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2018)
Diabetic sera disrupted the normal exosome signaling pathway in human mesenchymal stem cells in vitro Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2018)
Auto-Fluorescence of aSilk FibroinFibroin-basedScaffold and Its Interference with luorophoresin in Labeled Cells. Mahdi Amiri, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, seyed gholam ali jorsaraei, Malek Soleimani mehranjani (2018)
Auto-fluorescence of a silk fibroin-based scaffold and its interference with fluorophores in labeled cells mehdi Amirikia, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, seyed gholam ali jorsaraei, Malek Soleimani mehranjani (2018)
Impact of pre-incubation time of silk fibroin scaffolds in culture medium on cell proliferation and attachment mehdi Amirikia, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, seyed gholam ali jorsaraei, Malek Soleimani mehranjani (2017)
Effect of in vitro selenium supplementation on sperm quality in asthenoteratozoospermic men Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Ali Akbar Malekirad (2017)
بررسی اثر حفاظتی کورکومین بر بافت کبد موش های نژاد لاتین NMRI تیمار شده با سدیم آرسنیت سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمیرا نادری نورعینی (1396)
N-acetylcysteine improves oocyte and embryo quality in Polycystic ovary syndrome patients undergoing intracytoplasmic sperm injection: An alternative to Metformin. Ebrahim Cheraghi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, MH NASRESFAHANI, zahra ebrahimi (2016)
مطالعه استریولوژیکی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر بافت بیضه موش بدنبال سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، آرزو صولتی (1395)
Black Grape Seed Extract Modulates Fluoxetine-Induced Oxidative Stress and Cytotoxicity in the Mouse Testis zohre hajizadeh, Malek Soleimani mehranjani, gholam reza najafi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2016)
اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز بر بافت کلیه به دنبال سمیت القا شده توسط سدیم آرسنیت: یک مطالعه استریولو‍‍ژ‍یک سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، روژین شاه محمدی، سمیرا نادری نورعینی (1395)
اثر حفاظتی عصاره زنجبیل در برابر سمیت ناشی از بیس فنل A بر بافت بیضه موش های نژاد NMRI سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، عاطفه حسنوند، حسن فلاح حسینی (1395)
بررسی استریولوژیک اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز (Camellia sinensis) بر بافت کلیه به دنبال سمیت القا شده توسط سدیم آرسنیت سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، روژین شاه محمدی، سمیرا نادری نورعینی (1395)
اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر سمیت القاء شده توسط بیس فنول آ بر بافت بیضه موش بالغ ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مهدی آزادپور (1394)
N-acetylcysteine improves function and follicular survival in mice ovarian grafts through inhibition of oxidative stress Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, hussein Eimani, Abdulhussein shahverdi (2015)
Reproductive Parameters in Diabetic Male Rat after Exposure to Cannabis Sativa Hydroalcoholic Extract Nahid Lotfi, Mozafar Khazaei, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, faramarz piri, atefe ansarian (2014)
N-Acetylcysteine improves oocyte and embryo quality in polycystic ovary syndrome patients undergoing intracytoplasmic sperm injection: an alternative to metformin Ebrahim Cheraghi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, mohammad hossein nasr esfahani, zahra ebrahimi (2014)
تأثیر مصرف چای سبز (Camellia Sinensis) بر بافت بیضه رت در پی تیمار با پارانونایل فنل سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمیرا نادری نورعینی (1393)
بررسی اثرات سایتوتوکسیک سیلی مارین بر رده سلولی ((4T1 استخراج شده از تومورهای پستانی BALB/C سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد همتا، ملک سلیمانی مهرنجانی (1393)
ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش PCR-RFLP سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، علی قاضی خان شاد، مهدی خدایی مطلق، مجید مهدیه (1393)
Co- administration of Metformin & N-acetylcysteine dose not improve clinical manifestations in PCOS individual undergoing ICSI Ebrahim Cheraghi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, MH NASRESFAHANI, zahra ebrahimi (2014)
بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره ریشه شیرین بیان بر رده سلولی 4T1 استخراج شده از بافت سرطانی پستان موش سوری BALB/c احمد همتا، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، حسن فلاح حسینی، فهیمه حسین آبادی (1393)
Effects of erythropoietin on ischemia, follicular survival, and ovarian function in ovarian grafts Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, hussein Eimani, Abdulhussein shahverdi (2014)
Effects of erythropoietin on ischemia, follicular survival, and ovarian function in ovarian grafts Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, hussein Eimani, Abdulhussein shahverdi (2014)
Co-Administration of Metformin and N-Acetyl Cysteine Fails to Improve Clinical Manifestations in PCOS Individual Undergoing ICSI Ebrahim Cheraghi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, mohammad hossein nasr esfahani, zahra ebrahimi (2014)
Caspase-Mediated Apoptosis in Sensory Neurons of Cultured Dorsal Root Ganglia in Adult Mouse Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Mahnaz Haddadi (2013)
The Effect of Cannabis sativaHydroalcoholic Extract on Sperm Parameters and Testis Histology in Rats Nahid Lotfi, Mozafar Khazaei, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, Ali Ghanbari (2013)
نقش بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ حمیدرضا مومنی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد همتا، مریم میرفخرایی، نجمه اسکندری (1392)
بررسی تاثیر حجامت بر شاخص‎های استرس اکسیداتیو و برخی فاکتورهای خونی در بیماران دیابت نوع 2 مجید رمضانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، علی اکبر ملکی راد، احمد اکبری، سیدمهدی شریعت زاده (1391)
Para-Nonylphenol Impairs Osteogenic Differentiation of Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells by Influencing the Osteoblasts Mineralization Mohammadhossein Abnosi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Leila Dehdehi (2012)
مطالعه اثر ویتامین E بر ساختمان و تعداد فولیکولهای تخمدان در طی تکامل تخمدان در رت های تیمار شده با سدیم آرسنیت (بررسی استریولوژیک) سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، احمد همتا، مریم قندی زاده (1391)
اثر طولانی مدت کمترین دوز موثر پارا- نونایل فنل بر توانایی زیستی، مرفولوژی و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مجید مهدیه، لیلا ده دهی (1390)
بررسی برخی از مارکرهای سرطانی و فاکتورهای خونی در سرطان پستان القایی با DMBA در موش صحرایی نژاد SD احمد همتا، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی (1390)
معرفی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های کاندید در بروز سرطان پستان به روش مطالعه ی سیتوژنتیکی سرطان القایی احمد همتا، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، فاطمه سیفی (1390)
بررسی اثر تزریق کافئین در حین پنجره خواب متناقض بر حافظه در موش های صحرایی ابراهیم نبئی، فرشته معتمدی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، معصومه نبئی (1390)
بهداشت خواب و برکات سحرخیزی از دیدگاه طب مکمل و طب رایج در نظام سلامت سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد همتا، علی اکبر ملکی راد، سیدمهدی شریعت زاده (1389)
اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفن های همراه در القای آسیب های کروموزومی جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C جواد بهارآرا، فرهنگ حداد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مریم امیر احمدی (1389)
مروری بر اختصاصات کمی و کیفی درماتوگلیفیک و اعجاز اثر انگشت موسی احمدیان، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد همتا (1389)
تاثیر کلیت کننده های کلسیمی بر مهار اپتوزیس نورونهای حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مهسا جراح زاده (1389)
پارامترهای خونی- ادراری و روانی- شناختی کارگران معدن مواجهه یافته با سرب و روی علی اکبر ملکی راد، علی فانی، محمد عبداللهی، شهربانو عریان، وهاب باباپور، مرتضی داودی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1389)
بررسی تاثیر سیاه دانه (Nigella sativa) بر گروه های تام تیول و پراکسیداسیون لیپیدی سرم سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، علی اکبر ملکی راد، ریحانه هویدا، کبری راهزنی، مهرداد آقاجوهری، داود فضلی (1389)
تغییرات کروموزومی ایجاد شده در بروز سرطان پوست القایی در موشهای صحرایی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد همتا، ملک سلیمانی مهرنجانی، زهرا رسولی (1388)
تأثیر دوره های خاصی از خواب REM متعاقب آموزش در شکل گیری حافظه در موش های صحرائی ابراهیم نبئی، فرشته معتمدی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، معصومه نبئی (1388)
Effects of Garlic(Allium sativum) on Blood Suger and Nephropathy in Diabetic Rats Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, Monireh Mahmoodi, Mohammadhossein Abnosi, Hamid Reza Momeni, Mitra Noori, abdolrahman dezfoolyan (2008)
مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک سدیم آرسنیت بر ساختمان کلیه رت ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، پریسا مالکی، منیره محمودی (1386)
مطالعه استریولوژیک اثرات عصاره آبی الکلی شنبلیله بر روی ساختمان کلیه رتهای دیابتی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، عبدالرحمن دزفولیان، میترا نوری (1386)
Effects of Medicago sativa on Nephropathy in Diabetic Rats Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, abdolrahman dezfoolyan, Mitra Noori, Mohammadhossein Abnosi (2007)
Angiogenic and Restorative Abilities of Human Mesenchymal Stem Cells Were Reduced Following Treatment With Serum From Diabetes Mellitus Type 2 Patients ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1386)
تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق دانش آموزان 17-15 ساله شهر اراک علی اکبر ملکی راد، کبری راهزنی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1385)
مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم و بزاق بیماران مبتلا به دیابت نوع II با گروه شاهد علی اکبر ملکی راد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، علی فانی (1384)
بررسی استریولوژیک اثرات عصاره آبی الکلی پیاز بر ساختار کلیه در رت های دیابتی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، عبدالرحمن دزفولیان، میترا نوری (1383)
اثر آلودگی هوا بر تکوین بساک، میکروسپورزایی، تکوین گرده و پروتئین های محلول گرده ای در گیاه طاووسی Spartum junceum L احمد مجد، فرخنده رضانژاد، مصطفی معین، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مسعود امین زاده (1382)
بررسی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگلیفیک بیماران دیابتی نوع I (IDDM) در استان مرکزی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ناصر مهدوی شهری، ملک سلیمانی مهرنجانی (1381)
اثر آلودگی هوا بر نمو بساک، تکوین دانه های گرده و آلرژی زایی آنها در گل جعفری احمد مجد، فرخنده رضانژاد، مصطفی معین، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مسعود امین زاده (1380)
بررسی اثرات مورفین هیدروکلراید بر روی گلوکز خون موش سوری و نقش نالکسون حمیدرضا مومنی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1380)
بررسی غلظت طلا در سرم افراد وازکتومی شده و ارتباط آن با تغییرات هورمونی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، قاسم مسیبی (1379)
بررسی میزان آلودگی H.B.V, H.C.V و H.I.V در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان مرکزی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، غلامعلی نادری (1379)
مطالعه بر روی شناسایی (فون) پرندگان استان مرکزی بهروز بهروزی راد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ناصر حمیدیان (1379)
تأثیر جیره های حاوی نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب بر عملکرد گاوهای شیری در اواسط دوره شیردهی محسن برجی، غلامرضا قربانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1378)
رادیکالهای آزاد و ارتباط آنها با لیپوفوشین به عنوان یک عامل آزاد سلولی و پیری سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، عبدالرحیم صادقی (1377)
بررسی پرندگان جنوب و جنوب غربی استان مرکزی بهروز بهروزی راد، ناصر حمیدیان، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1375)
مقاله ارائه‌شده
The Effect of Alpha Lipoic Acid on Sperm Parameters During Cryopreservation in The Asthenozoospermic Men Ronak Kohzadi, Malek Soleimani mehranjani, Ebrahim Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
The Effect of Sildenafil Citrate on The Expression of The Anti-Apoptotic Genes During Sperm Cryopreservation in Infertile Asthenozoospermic Men Ronak Kohzadi, Malek Soleimani mehranjani, Ebrahim Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
In Vitro Effect of Fluoxetine on Human Sperm Pa- rameter and DNA Integrity Zahra Roostaee, Malek Soleimani mehranjani, Ebrahim Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
The Effect of N-Acetylcysteine on Motility, Acrosome Reaction and DNA Integrity of Human Sperm: An In Vitro Study Zahra Roostaee, Malek Soleimani mehranjani, Ebrahim Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
In Vitro Effect of Alpha-Lipoic Acid on Motility, Acro- some Reaction and Membrane Integrity of Human Sperm Marzieh Atshan, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Ebrahim Cheraghi (2023)
Effect of Paroxetine on Progressive Motility, Mitochon- drial Membrane Potential and Sperm DNA Fragmentation: A In Vitro Study Marzieh Atshan, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Ebrahim Cheraghi (2023)
Investigating The Effect of Myoinositol on Sperm Pa- rameters in Rats With Type 2 Diabetes Mina Kiani, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
Laparoscopic Salpingectomy Restores Loss of HOXD10 Expression Induced by Upregulation of Long Non-Coding HOX Transcript Antisense Intergenic RNA (HOTAIR) in Women with Hydrosalpinx fatemeh zaferani, Malek Soleimani mehranjani, firouzeh ghaffari, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, firoozeh ahmadi (2023)
Higher expression of endometrial receptivity genes HOXA9 and HOXA11 after laparoscopic salpingectomy in women with hydrosalpinx fatemeh zaferani, Malek Soleimani mehranjani, firouzeh ghaffari, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, firoozeh ahmadi (2023)
Salpingectomy subsides endometrial inflammatory response in women with hydrosalpinx fatemeh zaferani, Malek Soleimani mehranjani, firouzeh ghaffari, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Maryam Lotfi (2023)
The effect of paroxetine on human sperm parameters: An in vitro study Marzieh Atshan, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Ebrahim Cheraghi (2023)
In vitro effect of alpha-lipoic acid on motility, viability, and mitochondrial membrane potential of human sperm Marzieh Atshan, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Ebrahim Cheraghi (2023)
The effect of N-acetylcysteine on the motility, viability, and mitochondrial membrane potential in human sperm: An in vitro study Zahra Roostaee, Malek Soleimani mehranjani, Ebrahim Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
Investigating the effect of empagliflozin on sperm parameters in type 2 diabetic rats Mina Kiani, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
The in vitro effect of fluoxetine on the acrosome reaction, viability, and motility in human sperm Zahra Roostaee, Malek Soleimani mehranjani, Ebrahim Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
Effects of Sildenafil Citrate on sperm chromatin and acrosomal integrity during cryopreservation in the asthenozoospermic men Ronak Kohzadi, Malek Soleimani mehranjani, Ebrahim Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
Ameliorative effects of alpha lipoic acid on sperm biochemical parameters during cryopreservation in the asthenozoospermic men Ronak Kohzadi, Malek Soleimani mehranjani, Ebrahim Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
The effect of alpha lipoic acid on the expression of the anti-apoptotic genes during cryopreservation in the asthenozoospermic infertile men Ronak Kohzadi, Malek Soleimani mehranjani, Ebrahim Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2023)
Impact of Hydrosalpinx on endometrial receptivity: A review of hemodynamic and structural parameters of endometrium during the window of implantation fatemeh zaferani, Malek Soleimani mehranjani, firouzeh ghaffari, firoozeh ahmadi, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2022)
Restoration of Ovarian Tissue Endocrine Function and Estrous Cycle in Mice After Autografting Using Platelet Lysate khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2022)
Ameliorative Effects of Sildenafil Citrate on Sperm Biochemical Parameters during Cryopreservation in The As thenozoospermic Men Ronak Kohzadi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Ebrahim Cheraghi (2022)
The effect of injectable platelet rich fibrin (i-PRF) on the structure and survival of transplanted mouse ovarian tissue sahar hatami, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani (2022)
Injectable platelet rich fibrin (i-PRF) Optimizes The Hormonal function Of Mouse Ovarian Tissue after Transplantation sahar hatami, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani (2022)
The effect of L-carnitine on Restoration of Mice Ovarian Endocrine Function and Estrous Cycle after Autografting khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2021)
A Stereological Evaluation on the Effect of L-carnitine on Histological Changes in Mice Ovary Following Autotransplantation khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2021)
The Effect of Sildenafil Citrate on the Sperm Parameters dur- ing Cryopreservation in the Asthenozoospermic Infertile Men Ronak Kohzadi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Ebrahim Cheraghi (2021)
Platelet Lysate Reduces Oxidative Stress and Inflam- mation Induced following Ovary Transplantation in Mice khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2021)
A Stereological Evaluation on The Effect of L-Carni- tine on Histological Changes in Mice Ovary Following Au- totransplantationitle khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2021)
Platelet Lysate Ameliorates The Ischemic-Reperfu- sion Injuries in The Mice Ovarian Grafts: A Stereological Analysis khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2021)
Alpha-Lipoic Acid Improves The Structure and Sur- vival of Mouse Ovarian Tissue after Transplantation sahar hatami, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani (2021)
The Effect of Alpha-Lipoic Acid on Optimizing The Hormonal Activity of Transplanted Mouse Ovarian Tissue sahar hatami, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani (2021)
The effect of Alpha-lipoic acid on oxidative stress in mouse transplanted ovarian tissue sahar hatami, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani (2021)
Alpha-lipoic acid reduces inflammation in the mouse ovarian tissue following transplantation sahar hatami, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani (2021)
The effect of platelet lysate on mouse ovarian tissue following auto- transplantation: A biochemical analysis khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2021)
L-carnitine reduces inflammation and oxidative stress in mouse ovarian tissue following autotransplantation khadije sanamiri, Malek Soleimani mehranjani, MARYAM Shahhoseini, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2021)
Effect of Co-Administration of Theophylline and Zinc Sulfate on Total Antioxidant Capacity and Malondialdehyde Levels in Seminal Plasma of Asthenoteratozoospermic Men Atena sadat azimi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, alireza noshad kamran, Aliasghar ghafarizadeh (2020)
Effect of Theophylline on Tumor Necrosis Factor Alpha and Reactive Oxygen Species Levels in Infertile men Atena sadat azimi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, alireza noshad kamran, Aliasghar ghafarizadeh (2020)
The Serum Level of Anti-Mullerian Hormone More Significantly than Metformin in Infertile PCOS Patients دلبر دانشجو، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، شهرزاد زاده مدرس (1399)
Sitagliptin Significantly Improves The Maturation of Oocyte and Embryo Quality More Than Metformin in Infertile Polycystic Ovary Syndrome Patients, 21th Royan International Virtual Congress on Reproductive Biomedicine, دلبر دانشجو، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، شهرزاد زاده مدرس (1399)
Effect of Pentoxifylline on Tumor Necrosis Factor and Reactive Oxygen Species Levels in Seminal Plasma in Idi- opathic Male Infertility Zienab Dadgar, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, abdolreza Kheirolahi (2020)
Sitagliptin Significantly Improves The Maturation of Oocyte and Embryo Quality More Than Metformin in In- fertile Polycystic Ovary Syndrome Patients delbar daneshjou, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, shahrzad zadeh modarres (2020)
Sitagliptin Significantly Improves The Maturation of Oocyte and Embryo Quality More Than Metformin in In- fertile Polycystic Ovary Syndrome Patients delbar daneshjou, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, shahrzad zadeh modarres (2020)
The Study of Co-Administration of The Ophylline and Zinc on Hormonal Changes in Men with Asthenoteratozoo- spermia: A Double-Blind Clinical Trial Study Atena sadat azimi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, alireza noshad kamran, Aliasghar ghafarizadeh (2020)
The Outcome of Sperm Chromatin Integrity, Viabil- ity and Reactive Oxygen Species Level in Male Infertility before and after Theophylline and Zinc Sulfate Co-Effect Atena sadat azimi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, alireza noshad kamran, Aliasghar ghafarizadeh (2020)
Evaluation of Spermogram and Gene Expression Changes in Infertile Men after Theophylline and Zinc Sul- fate Co-Administration Atena sadat azimi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, alireza noshad kamran, Aliasghar ghafarizadeh (2020)
Effect of Pentoxifylline on Tumor Necrosis Factor and Reactive Oxygen Species Levels in Seminal Plasma in Idi- opathic Male Infertility Zienab Dadgar, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, abdolreza Kheirolahi (2020)
Sitaformin Reduces The Serum Level of Anti-Mulleri- an Hormone More Significantly than Metformin in Infertile PCOS Patients delbar daneshjou, Malek Soleimani mehranjani, shahrzad zadeh modarres, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2020)
The co-effect of theophylline and zinc sulfate on improving sperm parameters and preventing DNA fragmentation in infertile men with asthenoteratozoospermia Atena sadat azimi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, alireza noshad kamran, Aliasghar ghafarizadeh (2020)
Effect of theophylline and zinc sulfate co-administration on Inhibiting inflammation in seminal plasma of asthenoteratozoospermic men: A double-blind clinical trial study Atena sadat azimi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, alireza noshad kamran, Aliasghar ghafarizadeh (2020)
Study of the Effect of Theophylline on improving Sperm Viability and Maturity in Infertile men: A clinical trial study Atena sadat azimi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, alireza noshad kamran, Aliasghar ghafarizadeh (2020)
Sitagliptin Ameliorates Anti-mullerian Hormone Level in Infertile Women with Polycystic Ovary Syndrome delbar daneshjou, Malek Soleimani mehranjani, shahrzad zadeh modarres, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2019)
Sitagliptin Ameliorates Anti-mullerian Hormone Level in Infertile Women with Polycystic Ovary Syndrome دلبر دانشجو، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، شهرزاد زاده مدرس (1397)
Comparison of sitagliptin and metformin on the anti-mullerian hormone level in infertile women with polycystic ovarian syndrome in IVF cycle دلبر دانشجو، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، شهرزاد زاده مدرس (1397)
Evaluation of the protective effect of Nigella sativa oil on ovarian follicles in mice treated with silver nanopariticles سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، سمیرا نادری نورعینی (1395)
BMP15 IN THE OOCYTES OF PCOS PATIENTS UNDERGOING TREATMENT WITH N-ACETYL-CYSTEINE Esmaeil Cheraghi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, MH NASRESFAHANI, Z Ebrahimi (2014)
ارزیابی اثر روغن سیاه دانه بر روی بافت بیضه و پارامترهای اسپرم در موش نژاد NMRI لیلا کیخا، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، سمیرا نادری نورعینی (1393)
اثر روغن سیاه دانه بر آسیب گلومرولی و سطح مالون دی آلدئید سرم در موش در پی تیمار با پارانونایل فنل زهرا میرزایی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، سمیرا نادری نورعینی (1393)
بررسی استریولوژی اثر روغن سیاه دانه بر بافت کلیه موش در معرض پارانونایل فنل زهرا میرزایی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، سمیرا نادری نورعینی (1393)
نقش حفاظتی عصاره چای سبز بر بافت کلیه در موش های تیماری با سدیم آرسنیت روژین شاه محمدی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمیرا نادری نورعینی (1393)
اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر آسیب بافت بیضه موش در پی تیمار پارانونایل فنل ا صولتی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، سمیرا نادری نورعینی (1393)
EFFECTS OF METFORMIN TREATMENT ON SERUM,FOLLICULAR FLUID PARAMETERS AND OOCYTE QUALITY IN PCOS PATIENTS UNDERGOING ICSI Ebrahim Cheraghi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, MH NASRESFAHANI, Z Ebrahimi (2014)
Evaluation of the protective effect of Nigella sativa oil on sperm parameters in mice treated with para-Nonylphenol. leila keikha, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, samira naderi noreini (2014)
ارزیابی اثر روغن سیاه دانه بر پارامترهای اسپرم موش های تیمار شده با بیسفنول آ افسانه حاجیان، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، نجمه اسکندری (1392)
بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر پارامتر های اسپرم در موش های تیمار شده با سدیم ارسنیت مریم محمدی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمیرا نادری (1392)
مطالعه استریولوژیکی تاثیر چای سبز بر روی بافت کلیه موش پس از تیمار با سدیم آرسنیت روژین شاه محمدی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمیرا نادری، منیره محمودی (1392)
ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر پارامتر های اسپرم در موش های تیمار شده با پارانونایل فنل لیلا کیخا، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، منیره محمودی (1392)
association of follicular fluid endocrine changes with oocyte morphology and quality in pcos patients undergoing metformin and n-acetylcysteine treatment Esmaeil Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, N Esfahani, Z Ebrahimi (2013)
effect of metformin and n-acetylcysteine on serum metabolite and hormonal levels during the course of super-ovulation in pcos individual candidates of icsi Esmaeil Cheraghi, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, N Esfahani, Z Ebrahimi (2013)
the effect of vitamin e on the morphology and viability of rat bone marrow mesenchymal stem cells A Khanipour, AS AZIMI, Malek Soleimani mehranjani, M Ahdiyeh, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2013)
the effect of erythropoietin on ischemia reperfusion injury and graft survival in heterotopic autotransplantation of mouse ovarian tissue Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, H Imani, A Shahverdi (2013)
THE PROTECTIVE EFFECT OF ERYTHROPOIETIN ON FOLLICULAR SURVIVAL IN HETEROTOPIC AUTOTRANSPLANTATION OF MOUSE OVARIAN TISSUE Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, H Imani, A Shahverdi (2013)
effect of green tea (camellia sinensis) extract on sperm parmeters in adult male rats P Azizi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Mohammadhossein Abnosi (2013)
THE INHIBITORY ROLE OF VITAMIN E ON BISPHENOL A INDUCED TOXICITY IN ADULT RAT BONE MARROW MESENCHYMAL STEM CELLS IN VITRO AS AZIMI, Malek Soleimani mehranjani, Majid Mahdiyeh, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2013)
تاثیر بلاکر کانال های کلسیمی بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ مریم میرفخرایی، حمیدرضا مومنی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد همتا (1391)
Inhibitory effect of voltage sensitivecalcium channels blocker andNa+/Ca2+ exchangers inhibitor onapoptosis of motor neurons inadult spinal cord slices Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, mahsa jarah zadeh, Leila Dehdehi (2012)
اثر حفاظتی عصاره زنجبیل در برابر سمیت ناشی از بیس فنل A بر بافت بیضه موش های نژاد NMRI عاطفه حسنوند، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، سمیرا نادری نورعینی (1389)
اثر عصاره زنجبیل بر بافت تخمدان و سطح مالون دی آلدئید (MDA) سرم در موش های بالغ تیمار شده با بیس فنل A. صدیقه ابراهیم زاده، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، سمیرا نادری نورعینی (1389)
بررسی آزمایشگاهی اثر پارانونایل فنل بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت به استئوبلاست لیلا ده دهی، محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مجید مهدیه (1389)
کتاب
مهندسی بافت و پزشکی بازساختی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، زهرا عزیزی (1401)
مکانیسم های اپی ژنتیک و نقش آن در سلامت و بیماری سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، سید معصومه محمدی (1401)
اگزوزوم تراپی (کاربرد وزیکول های خارج سلولی، فیزیولوژیک و پاتولوژیک) سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، پارمیس نطقی (1401)
زیست شناسی غشا سلول سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1397)
زیست شناسی اسید هیالورونیک سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ناصر مهدوی شهری (1397)
اصول و کاربرد میکروسکوپ های نوری و الکترونی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، احمد مجد (1396)
مبانی زیست شناسی ترمیم سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ناصر مهدوی شهری (1395)
کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی احمد مجد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1394)
روش های هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، احمد همتا، محمد حسین آبنوسی (1390)
ضروریات استریولوژی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1389)
راهنمای عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی احمد مجد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1388)
آپوپتوزیس، مرگ سلولی برنامه ریزی شده، روشهای سنجش انواع مرگ سلولی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی (1387)
رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها : اثرهای آنها در سلامت و بیماری سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، علی فانی، علی اکبر ملکی راد، عبدالرحمن دزفولیان (1386)
بافت شناسی عبدالرحمن دزفولیان، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1386)
اعمال متقابل سلول ها (برهم کنش های سلول به سلول) سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ناصر مهدوی شهری (1385)
جنین توتیای دریایی ناصر مهدوی شهری، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1383)
مبانی استریولوژی نوین عبدالرحمن دزفولیان، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1383)
مروری بر فیزیولوژی و آناتومی دستگاه تولید مثل ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1381)
راهنمای عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی احمد مجد، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1380)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مطالعه اثر مدول الاستیسیته ء داربست اسفنجی فیبروئین ابریشم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از پاپیلای رأسی دندان انسان به استئوبلاست ملک سلیمانی مهرنجانی، سید غلامعلی جورسرایی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مهری امیری کیا (1396)
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرم دیابتی نوع 2 بر بیان ژن های درگیر در ترشح اگزوم ها و رگزایی در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان انسان رضا رهبر قاضی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، جعفر رضایی (1396)
بررسی استریولوژیک اثر عصاره زنجبیل بر بافت تخمدان در موش های تیمار شده با بیس فنل A: سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، صدیقه ابراهیم زاده (1394)
بررسی استریولوژیک اثر روغن سیاه دانه بر بافت کلیه موش به دنبال سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، زهرا میرزایی (1393)
بررسی استریولوژیک اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز (Camellia sinensis) بر بافت کلیه موش به دنبال سمیت القا شده توسط سدیم آرسنیت ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، روژین شاه محمدی (1393)
ارزیابی اثر بهبود بخش روغن سیاه دانه بر بافت بیضه موش های تیمار شده با بیس فنول آ. مطالعه استریولوژیک سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، مهدی آزادپور (1393)
مطالعه استریولوژیک اثر روغن سیاه دانه (Nigella sativa oil) بر بافت بیضه موش به دنبال سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، آرزو صولتی (1393)
اثر محافظتی عصاره هسته انگور سیاه بر روی پارامترهای اسپرم در موش های سوری تیمارشده با فلوکستین غلامرضا نجفی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، زهره حاجی زاده (1392)
بررسی اثر ویتامین E بر قدرت زیستی ومهار آپوپتوزیس القا شده توسط بیسفنول A در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ مجید مهدیه، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، یلدا خانی پور (1392)
مطالعه استریولوژیکی اثر ویتامین E در جلوگیری از اثرات زیان آور سدیم آرسنیت بر تکامل و ساختمان بیضه رت سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1389)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی اثر حفاظتی عصاره کمبوجیا بر روی تغییرات بافتی و استرس اکسیداتیو در کیسه منی موش های نژاد NMR تیمار شده با نانو ذرات نقره سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، سمیرا نادری نورعینی، سید جعفر نظامدوست، ملک سلیمانی مهرنجانی (1396)
بررسی اثر حفاظتی کورکومین بر بافت کبد موش های نژاد NMRI تیمار شده با سدیم آرسنیت. سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، سمیرا نادری نورعینی، ملک سلیمانی مهرنجانی (1393)
بررسی تغییرات سیتوژنتیکی در سرطان پوست القاء شده توسط .... سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1387)
بررسی ارتباط بین ظرفیت آنتی اکسیدانی ... سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (1385)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی