مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعهی برخی از پلی مورفیسم ...
عنوان مطالعهی برخی از پلی مورفیسم های ژن 4 -CTLA در زنان مبتلا به سرطان پستان استان مرکزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها Breast Cancer Single Nucleotide Polymorphism CTLA4 PCR-RFLP
چکیده چکیده مقدمه: سرطان پستان یک بیماری به شدت هتروژن بوده. مولکول آنتی ژن 4 لنفوسیت T سایتوتوکسیک در مهار پاسخ سلول T و تنظیم پاسخ ایمنی نقش دارد . پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در ژن CTLA4 یم تواند بر بیان مولکول مذکور تأثیر بگذارد . هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم های rs4553808 و rs733618 ژن CTLA4 با خطر ابتلا به سرطان پستان است. روش کار: در این مطالعه جهت بررسی پلی مورفیسم ها از خون محیطی 80 بیمار مبتلا به س رطان پستان و 80 فرد سالم ساکن استان مرکزی استخراج DNA انجام شد. سپس از تکنیک RFLP-PCR استفاده گردید. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارهای SPSSو Analyzer SNP آنالیز گردید. ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد اخلاق ( 25,rec1396.arakmu.Ir (.در کمیته اخلاق پژوهش ی دانشگاه علوم پزشکی اراک به تصویب رسیده است . ی هاافته : آنالیز آماری پلی مورفیسم rs4553808 هیچ افزایش خطر چشمگیری در بیماران با ژنوتیپ GG در مقایسه با گروه کنترل شان نمیدهد (013/2=OR،353/2-721/1% 95=CI .(همچنین آنالیز ژنوتیپ هتروزیگوت AG هیچ ارتباطی بین تنوع ژنتیکی و سرطان پستان نشان ( نداد 204/1=OR ، 402/2-604/0% 95=CI ترکیب). ژنوتیپ های GG+AG نیز هیچ ارتباط معنی داری نشان ندادند (130/1=OR،242/2-569/0% 95=CI آنالیز). آماری برای پلی مورفیسم rs733618 نشان دهنده ی خطر افزایش یافته برای سرطان پستان است . نتا حاصل جی بیانگر این است که ژنوتیپ 992/2=OR (TC) ، 998/1-280/1% 95= CI ارتباط معناداری بین تنوع ژنتیکی و سرطان پستان را نشان یم دهد. آنالیز ژنوتیپهای ترکیبشده CC و TC با خطر افزایش ی افته به توجه با). OR=0/334, CI=95%; 0/143- 0/782, P=0.009 ) بود مرتبط TT ژنوتیپ با مقایسه در پستان سرطان برای اینکه توزیع ژنوتیپهای CC و TC بین دو گروه کنترل و بیمار معنی دار بود؛ بنابراین فراوانی ژنوتیپ TT نیز با همین میزان 001.0=P بین دو گروه کنترل و بیمار معنی دار است . گیرینتیجه : ارتباط معنی یم داری ان ژنوت پی های پلیمورفیسم rs733618 و سرطان پستان مشاهده شد. نیا در حالی بود که هیچگونه ارتباط معنیداری میان ژنوتیپهای پلیمورفیسم rs4553808 و خطر ابتلا به سرطان پستان مشاهده نشد
پژوهشگران احمد همتا (نفر دوم)، زهرا شیفته (نفر اول)