مشخصات پژوهش

صفحه نخست /استفاده از روشهای ...
عنوان استفاده از روشهای بیوانفورماتیک و سیتوژنتیک مولکولی در بررسی ناهنجاریهای کروموزومی سـلولهای سرطان پوست القائی در رتهای نژاد SD
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سرطان پوست، ،SD رت نژاد تغییرات کروموزومی، نواربندی گیمسا، فیش
چکیده زمینه و هدف: یکی از مهمترین اهداف تحقیقات در سرطان شناسی کشف تغییرات کروموزومی است که در تشکیل سلو لهای نئوپلاستیک و تومورهای بدخیم دخالت دارد. سرطان پوست در ایران بر طبق گزارش کشوری رتبه اول را در بین زنان ایران دارد. پرداخته میشود و با روشهای اینفورماتیک نواحی مشابه SD در این تحقیق به مطالعه سرطان پوست القایی در موشهای نژاد آنها در کروموزومهای انسان و همچنین مهمترین ژنهای کاندید در آن نواحی گزارش میگردد. به عنوان مدل حیوانی جهت القاء سرطان پوست استفاده گردید که طی SD روش کار: در این پژوهش از موش صحرائی نژاد محلول شده در روغن کنجد به رتهای تحت تیمار به روش زیر جلدی تزریق DMBA 10 از ماده کارسینوژنیک mg آن گردید. از تومورهای بدست آمده برای کشت سلولی و تهیه کروموزومهای متافازی استفاده شد. بعد از رنگآمیزی به روش کروموزومهای متافازی رنگ شده با ایدئوگرام موش صحرایی طبیعی مقایسه گردید. با مطالعه کروموزومهای متافازی، ،GTG مشترکترین تغییرات کروموزومی بین مجموعههای کروموزومی ثبت گردید. بر اساس چگونگی تغییرات و محل آنها و با کمک پایگاههای اطلاعاتی، لیستی از ژنها وهمچنین نقش احتمالی آنها با توجه به روش مقایسه ژنومیک بین موش صحرایی و انسان تهیه شد. یافتهها: تغییرات کروموزومی ایجاد شده طیف وسیعی از ناهنجاریهای عدی و ساختاری را شامل گردید و بطور واضح، قطعاتی 8 و 9 دچار حذف شدگی و همجنین بخشهایی از کروموزوم شماره 7 دچار اضافه شدگی ساختاری ، از کروموزومهای شماره 5 و CDKN2B گردیده بودند. همچنین با استفاده از روش سیتوژنتیک مولکولی فیش کاهش تعداد نسخههای ژنی در ژنهای در کروموزوم 5 رتهای تیمار شده نشان داده شد. KLF4 نتیجهگیری: با استفاده از روشهای مقایسه ژنومیک و مطالعه مقالات علمی در ارتباط با ژن های مستقر در نواحی کروموزومی ، EEF1A1 ،CCND3 ،DFFA ،DFFA ،CNR2 ،CDC2L1،CASP تغییر یافته، پیشنهاد میگردد که ژنهای 9 ،CDKN2B ، SLC31A1 ،KLF4 ، TUSC2 ، TGFBR2 ،MLH1 ،GPX1 ،DAG1 ، PTK2 ، ASAP1 احتمالاً میتوانند از جمله مهمترین ژنها در بروز سرطان پوست در مدل ایجاد شده باشند، لذا این FANCG و ELAVL2 گروه از ژنها و ژنهای مرتبط با آنها برای مطالعات بیشتر و دقیقتر بطور کاندید پیشنهاد میگردند
پژوهشگران احمد همتا (نفر اول)