مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط چندشکلی ...
عنوان بررسی ارتباط چندشکلی Thr241Met ژنXRCC3 با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان استان مرکزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها چندشکلیهای تک نوکلئوتیدی، سرطان پستان، XRCC3 ،RFLP-PCR .
چکیده زمینه و هدف: دادههای بیولوژیکی و اپیدمیولوژیکی نشان میدهند که آسیبهای القاء شده توسط فاکتورهایی با منشاء درونی و بیرونی بر روی پایداری و بینقص ماندن DNA تأثیر گذاشته و با استعداد ابتلا به سرطان پستان در ارتباط میباشند. پروتئین XRCC3 در شکستهای دو رشته ای DNA و ترمیم به روش نوترکیبی شرکت میکند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین چندشکلی Thr241Met ژن XRCC3 با خطر ابتلا به سرطان پستان بود. مواد و روشها: در مطالعه حاضر، اثرات چندشکلی T241M ژن XRCC3 و خطر ابتلا به سرطان پستان در یک جمعیت مبتنی بر مطالعه مورد- شاهدی شامل 80 بیمار و 80 فرد سالم از زنان ساکن استان مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. استخراج DNA از نمونههای خونی با استفاده از کیت انجام شد. ژنوتایپ نمونهها با تکنیک RFLP-PCR تعیین شد. در 2 نهایت از نرم افزار SPSS) محاسبه χ و p ( جهت بررسی آماری استفاده و نتایج نهایی مشخص شد. یافتهها: از نظر آماری، اختلاف معنیداری بین دو گروه بیمار و کنترل برای سه ژنوتیپ جایگاه (000/0=p (rs861539 p = ) TT و) p = 0.000, OR=2.352, CI= 95%; 2.431 - 39.948) CT ژنوتیپهای. شد مشاهده 049.9 - 611.0%; 95=CI, 352.2= OR, 003.0 (ارتباط معنیداری با خطر ابتلا به سرطان پستان از خود نشان دادند. در عوض، ژنوتیپ CC) 000/0=p (یک نقش حفاظتی از خود در مقابل ابتلا به سرطان پستان نشان داد. نتیجهگیری: این تحقیق ارتباط معنیداری را میان چند شکلی Thr241Met در ژن XRCC3 و خطر ابتلا به سرطان پستان شناسایی نمود که این امر با برخی از مطالعات محققین مطابقت دارد.
پژوهشگران میلاد پزشکی (نفر دوم)، جمشید انصاری (نفر سوم)، احمد همتا (نفر اول)