مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط پلیمورفیسم ...
عنوان بررسی ارتباط پلیمورفیسم (rs1800497 (TaqIA در ژن ANKK1 با اعتیاد به هروئین و مت آمفتامین در استان مرکزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اعتیاد هروئین و مت آمفتامین، ژن ANKK1 ، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی RFLP-PCR
چکیده چکیده زمینه و هدف: ژن ANKK1 (ankyrin repeat and kinase domain containing 1) عضوی از خانواده سرین/ترئونین کیناز است. این خانواده در مسیرهای انتقال سیگنال دخالت دارد. این ژن شامل پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی Taq1A (rs1800497) می باشد. حاملین آلل A1 پلی مورفیسم TaqIA کاهش گیرنده های DRD2 (Dopamine Receptor D2) را نشان داده اند، این کاهش افراد را مستعد می کند تا برای جبران این کمبود در سیستم دوپامینرژیک، مواد اعتیادآور را جستجو کنند. مطالعه حاضر پلی مورفیسم TaqIA (rs1800497) را در اعتیاد به هروئین و مت آمفتامین بررسی کرد. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، 91 مرد معتاد به هروئین و مت آمفتامین تحت درمان با متادون و 100 مرد کنترل سالم مورد مطالعه قرار گرفتند. استخراج DNA ژنومیک خون محیطی از طریق روش استخراج نمکی انجام شد و افراد برای پلی مورفیسم TaqIA بوسیله روش RFLP-PCR تعیین ژنوتیپ شدند و آنزیم TaqI برای RFLP بکار برده شد. یافته ها: این بررسی نشان داد فراوانی آلل A1 پلی مورفیسم TaqIA به طور معنی داری در افراد بیمار نسبت به کنترل بالاتر است (P<0.001). فراوانی آلل A1 در افراد بیمار و کنترل به ترتیب 51% و %5/22 می باشد. ژنوتیپ A1A1 در 25% بیماران و 7% کنترل ها یافت شد .( P<0.001, OR= 9.7, 95%CI=3.64-25.8) نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بین آلل A1 پلی مورفیسم TaqIA و اعتیاد به هروئین و مت آمفتامین ارتباط معنی داری وجود دارد. کلمات کلیدی: اعتیاد هروئین و مت آمفتامین، ژن ANKK1، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، RFLP-PCR
پژوهشگران رضوان قدبیگی (نفر دوم)، احمد همتا (نفر اول)