مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عدم ارتباط بین پلیمورفیسم تک ...
عنوان عدم ارتباط بین پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی (L55M (ژن پارااکساناز1 و خطر ابتلا به سرطان پستان در استان مرکزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سرطان پستان، استرس اکسیداتیو، پارااکساناز1، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
چکیده زمینه و هدف: سرطان پستان هم بدخیمی غالب وهم شایع ترین علت مرگ ناشی از سرطان در میان زنان است. عوامل بسیاری ممکن است در ابتلا به سرطان پستان نقش داشته باشند و رادیکال های آزاد اکسیژن ممکن است یکی از این عوامل باشد. سیستم های آنتی اکسیدان مختلف در برابر استرس اکسیداتیو، از جمله پاراکسوناز 1 وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs854560 در ژن PON1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان است. مواد و روش ها: ما تجزیه و تحلیل ژنوتیپی با استفاده از روش PCR-RFLP در یک مطالعه مورد شاهدی از 83 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 100 نفر غیر مبتلا به سرطان در جمعیت ایرانی انجام دادیم. یافته ها: در مطالعه ما روی پلی مورفیسم L55M ژن پارااکساناز1، ژنوتیپ LL در 2 (40/2 درصد) بیمار یافت شد، در حالی که 69 بیمار (13/83 درصد) ژنوتیپ LM داشتند. ژنوتیپ MM در 12 بیمار (45/14 درصد) وجود داشت. در گروه شاهد ژنوتیپ LL، LM و MM در 4 (4 درصد)، 81 (81 درصد)، 15 (15 درصد) افراد یافت شد واز لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه بیمار و شاهد از نظر پلی مورفیسم L55M ژن پارااکساناز1 وجود نداشت (0/825=p). توزیع آللی متفاوت بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست(0/920=p). نتیجه گیری: ما بین پلی مورفیسم M55L و سرطان پستان ارتباطی پیدا نکردیم.
پژوهشگران جمشید انصاری (نفر دوم)، زهرا بیاتی (نفر سوم)، احمد همتا (نفر اول)