مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی جهش های ژن فسفاتیدیل ...
عنوان بررسی جهش های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول3- کیناز در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان مرکزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سرطان پستان، فسفاتیدیل اینوزیتول 3 کیناز، جهش و SSCP
چکیده اهداف سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان جهان است. فسفاتیدیل اینوزیتول 3- یکناز ) PI3K ( که مسیرهای انتقال پیام سلولی متنوعی را تنظیم میک ند اغلب در سرطا نهای انسانی تغییر مییابد. جهشهای ژن کُدکننده زیرواحد کاتالیتیکی PI3K ا )PIK3CA( p110αموجب افزایش فعالیت آنزیم و رشد کنتر لنشده سلو لها م یشود. مطالعات گذشته بیانگردرصد بالای جهش ژن PIK3CA در سرطان پستان است. هدف این مطالعه تعیین جه شهای فعالک ننده ژن PI3K است که م یتواند در درمان سرطان پستان با استفاده از مهارکنند ههای فعالیت کینازی این آنزیم مؤثر باشد. مواد و روش ها با توجه به شیوع سرطان پستان در استان مرکزی، در این مطالعه وجود جهش در ژن PIK3CA بین 45 نمونه بیمار و 20 نمونه کنترل با روش SSCP و توال ییابی مستقیم بررسی شد. همچنین ارتباط بین جه شه ا با عوامل کلینیکوپاتولوژیکی شامل سن تشخیص، درگیری غدد لنفاوی، وضعیت هیستولوژیک، اندازه تومور و درجه بافتی با آزمون پیرسون کای اسکوئر ) x2 ( بررسی شد. یافته ها از بین 26 / 6درصد جهش ژن PIK3CA در این مطالعه 75 درصد آن در اگزون 9 شناسایی شد. در اگزون 9 علاوه بر جهش شایع G1624A E542K) (، جهش دیگری نیز ] G1634C) E545A ([ مشخص شد. این مطالعه نشان داد ارتباط معنی داری بین جهش با عوامل کلینیکوپاتولوژیکی وجود ندارد. نتیجه گیری:ی وجود جهش در ژن PI3K که یک ژن پروتوانکوژنیک است، اهمیت این مسیر را به عنوان هدف درمانی برای جلوگیری و توقف رشد سرطان پستان نشان میدهد.
پژوهشگران نرگس شریف (نفر دوم)، احمد همتا (نفر اول)