مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعۀ همراهی چندشکلیهای ژن ...
عنوان مطالعۀ همراهی چندشکلیهای ژن MTHFR در استعداد ابتال به سرطان پستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها : پلیمورفیسم، سرطان پستان، MTHFR ،RFLP-PCR ،rs1801131 و rs1801133
چکیده مقدمه: سرطان پستان شایعترین بدخیمی در زنان در سراسر جهان است؛ همچنین این سرطان دومین علت اصلی مرگ ناشی از ابتال به سرطان در میان زنان، پس از سرطان ریه است. با توجه به ارتباط میان سطح فوالت پالسما، میزان یوراسیل و تخریب DNA در تقسیم سلولی، متیل تتراهیدروفوالت ردوکتاز )MTHFR )کاندید مناسبی برای مطالعات استعداد ابتال به سرطان ازجمله سرطان پستان است؛ بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی همراهی میان دو چندشکلی ژن MTHFR با خطر ابتال به سرطان پستان در جمعیت زنان مبتال در استان مرکزی است. مواد و روش ها: در مطالعۀ حاضر، چندشکلیهای rs1801131 و rs1801133 ژن MTHFR در جمعیت بزرگی مبتنی بر مطالعۀ مورد-شاهدی، شامل 80 بیمار مبتال به سرطان پستان و 80 فرد سالم از زنان ساکن استان مرکزی و با فن -PCR RFLP ارزیابی شدند و نمونهها از طریق الکتروفورز ژل آگارز تعیین ژنوتایپ گردیدند. درنهایت، از نرمافزار SPSS 16.vol برای بررسیهای آماری استفاده و نتایج نهایی مشخص شد. یافتهها: از نظر آماری، اختالف معناداری میان دو گروه بیمار و کنترل برای سه ژنوتیپ جایگاه rs1801133( 006.0=P ) و TT ژنوتیپهای مجموع و( P=0.001, OR=2.471, CI= 95%; 1.229 - 4.965( CT ژنوتیپ. گردید مشاهده نشان خود از پستان سرطان به ابتال خطر با معناداری ارتباط( P=0.000, OR=3.375, CI=95%; 1.716 -6.637(CC دادند، درحالیکه ژنوتیپ TT( 538.0=P )نقشی حفاظتی از خود در برابر ابتال به سرطان پستان نشان داد. در مقابل، از نظر آماری اختالف معناداری میان دو گروه بیمار و کنترل برای سه ژنوتیپ جایگاه )149.0=P )rs1801131 مشاهده نشد که این امربا برخی از مطالعات محققان مطابقت دارد. بحث و نتیجهگیری: چندشکلی rs1801133 ژن MTHFR میتواند بهعنوان نشانگر در مطالعات پیشگویی بالینی در ارتباط با خطرابتال به سرطان پستان استفاده گردد.
پژوهشگران احمد همتا (نفر اول)