1403/02/29
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مفهوم شناسی واژه »سور ه« در آیات قرآن کر یم از دیدگاه مفسران* علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1402)
ارزیابی روایات ناپوشیدگی پیامبر اکرم پیش از بعثت حسین محمدی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1401)
رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری زهرا قطبی، علی حسن بیگی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی (1401)
کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل روایات محمد حسین قنبری گل، ابراهیم ابراهیمی، منصور پهلوان، علی حسن بیگی (1400)
روش شناسی ابن صدیق الغماری در تشخیص و تصحیح علل متن حدیث علیرضا طبیبی، ابراهیم ابراهیمی، وحید وطنخواه (1400)
بررسی و نقد آرای آیت الله جوادی آملی درباره احادیث صعی مستصعب علیرضا احمدی، علیرضا طبیبی، ابراهیم ابراهیمی (1400)
تحلیل گفتمان کنش ها ی گفتاری در آیات جهاد ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1400)
بررسی شیوه های محقق حلی در اعتبار سنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب المعتبر فی شرح المختصر سمیه کاکایی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1400)
بررسی تطبیقی کارآمدی تفاسیر اجتهادی جامع و روایی محض مطالعه موردی آیه 159 سوره بقره معصومه امامی، کیوان احسانی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی (1399)
بررسی شیوه های محقق حلّی در اعتباربخشی به احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» سمیه کاکایی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1399)
تحلیل قرآنی مفهوم ولایت در حدیث غدیر علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، محمد تیموری (1399)
بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی) ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1398)
نقد و بررسی دیدگاه مفسران فریقین درباره جامعیت قرآن ابراهیم ابراهیمی، اصغر طهماسبی بلداجی (1398)
واکاوی شیوه ها و عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی مجید زیدی جودکی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، ابراهیم ابراهیمی (1398)
اهل سنت، نفی رجعت ودفاع از موارد مشابه ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1398)
معنا شناسی «اغواء» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی مهدی آشناور، ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی مهدی آشناور، ابراهیم ابراهیمی (1397)
جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و یژگی های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، اصغر طهماسبی بلداجی (1395)
A SURVEY OF SUSPICIONS ON PROPHETS’ (PBUH) MESSAGE REVELATION Ebrahim Ebrahimi, Zahra Movazebi (2016)
جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین ابراهیم ابراهیمی (1395)
Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities Ebrahim Ebrahimi, ensiye dorri (2016)
نقد و بررسی آرای مستشرقان دربارۀ امّی بودن پیامبر اکرم)ص( ابراهیم ابراهیمی، اصغر طهماسبی بلداجی (1394)
تحلیل و بررسی افزوده های تفسیری در شش ترجمه معاصر قرآن (با محوریت سوره اسراء) ابراهیم ابراهیمی، اصغر طهماسبی بلداجی، باب الله محمدی نبی کندی (1393)
تحلیل وبررسی افزوده های تفسیری در شش ترجمه معاصر قرآن کریم ابراهیم ابراهیمی، اصغر طهماسبی بلداجی، باب الله محمدی نبی کندی (1393)
نگرشی قرآنی بر رابطه سبک زندگی دینی وحیات طیبه ابراهیم ابراهیمی، اصغر طهماسبی بلداجی، باب الله محمدی نبی کندی (1393)
A Look at Meaning of Arrogance in Quran and Ways to Treat It Abolfazl Mahdavye Hezave, Keyvan Ehsani, Ebrahim Ebrahimi (2014)
عوامل موثر در تعیین مقتضای عقود علی مظهر قراملکی، جواد ابراهیمی، ابراهیم ابراهیمی (1393)
معناشناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم ابراهیم ابراهیمی، محترم صالحی، فرشته صالحی (1393)
تحلیل ساختار و مضمون توسل در اشعار نظامی گنجوی با تکیه بر قران و حدیث ابراهیم ابراهیمی، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1392)
بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی قاسم مختاری، ابراهیم ابراهیمی (1392)
بررسی نقش نماز در جه تدهی به سبک زندگی اسلامی در سیره رضوی ابراهیم ابراهیمی، اصغر طهماسبی بلداجی (1384)
مقاله ارائه‌شده
طهارت وتنزیه حضرت مریم(س) و حضرت زهرا(س)از آلودگی ها ابراهیم ابراهیمی، زهرا مواظبی (1395)
اخلاق مدیریت ایلامی دراحادیث واخبارامام رضا (ع) ابراهیم ابراهیمی، مهدی آشناور (1394)
بررسی وحیانیت قرآن ابراهیم ابراهیمی، زهرا مواظبی (1394)
آفرینش زمین و زمین شناسی از منظر قرآن کریم ابراهیم ابراهیمی، مرضیه فاضلی (1394)
شاخص ها و مبانی عدالت اقتصادی در قرآن و حدیث ابراهیم ابراهیمی، مریم طادی بنی، مهدی آشناور (1393)
«وظایف اقتصادی» دولت امام علی (ع) در نهج البلاغه ابراهیم ابراهیمی، مریم طادی بنی، مهدی آشناور (1393)
The Law Aversion and Mechanisms for Taking the Law Ebrahim Ebrahimi, Javad Ebrahimi (2014)
الگوهای رفتاری اجتماعی شیعه از نگاه صادقین ع کیهانه باجلوند، ابراهیم ابراهیمی (1393)
کتاب
زمینه های رشد وتربیت در قرآن کریم ابراهیم ابراهیمی (1396)
غدیر پیدایش و رویش ابراهیم ابراهیمی (1394)
مجموعه مقالات همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب ابراهیم ابراهیمی، امامعلی شعبانی (1394)
رهیافتی تحلیلی بر فهم حدیث ابراهیم ابراهیمی (1393)
مبادی فقه و اصول ابراهیم ابراهیمی (1381)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
گونه شناسی سوکند های قرآنی با تاکید بر ساختار و محتوا ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1400)
نقد و بررسی رویکرد قرآن پژوهی توشیهیکو ایزوتسو ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1399)
واکاوی و تحلیل نقد و فهم احادیث در مکتب حلّه ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، سمیه کاکایی (1399)
بررسی جایگاه تفسیر علمی در تفسیر فی ظلال القرآن ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
روش شناسی پاسخ به شبهات اعتقادی در تفسیر نمونه ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
اعتبارسنجی روش های نقد و فهم احادیث در آثار حدیثی آیت الله آصف محسنی علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1398)
بررسی تطبیقی جهاد در آرای علامه طباطبایی و شیخ شنقیطی ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
بررسی تاثیر تهدید ها و فرصت های رسانه بر سبک زندگی دینی ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
بررسی پیوندهای مفهومی با رویکرد ترادف از منظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی، ملیحه رمضانی (1397)
اعتبارسنجی ملاک عدم مخالفت حدیث با دانش های تجربی در فهم و نقد حدیث و آسیب شناسی آن ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته)، مهدی آشناور (1397)
بررسی نقش قرآن و روایات در فرایند جامعیت اسلام ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، اصغر طهماسبی بلداجی (1397)
بررسی خاتمیت در اسلام و یهود ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته) (1395)
رمز جاودانگی اسلام در قرآن از نظر علامه طباطبایی و شهید مطهری ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
رابطه عقل و دین در قرآن و روایات با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
روشهای تربیت دینی درنوجوانان ازدیدگاه اسلام ابراهیم ابراهیمی، سعید موسوی پور، فاطمه بازیاد (1393)
بررسی عوامل وآثاردین گریزی درزنان جوان ابراهیم ابراهیمی، سمیرا فرجی پور (1393)
بررسی خاتمیت در دین اسلام و مسیحیت ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
آموزه های اخلاقی جزء بیست وچهارم قران درحوزه های فردی واجتماعی ابراهیم ابراهیمی، محمدمهدی حقی (بازنشسته)، احمد رضائی فرد (1393)
عملکرد یهود درقرآن باتکیه برنظرآیت الله جوادی آملی ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، محمد جیریایی شراهی (1393)
علوم قرآن باتکیه برنظرآیت الله جوادی آملی ابراهیم ابراهیمی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، محمد جیریایی شراهی (1393)
برسی رابطه عدالت ودین درقرآن کریم باتکیه برآراء شهیدمطهری محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی، الهه نیک پی (1392)
تبیین سبل السلام، اهمیت و مصادیق آن در آیات و روایات ابراهیم ابراهیمی، محمدمهدی حقی (بازنشسته)، فریبا ایزدپناه (1392)
بررسی تطبیقی نزول قرآن و تدوین آن از دیدگاه آیت الله معرفت و جلال الدین سیوطی ابراهیم ابراهیمی، محمدمهدی حقی (بازنشسته)، نیلوفر دهقان (1392)
بررسی الگوهای رفتاری شیعه ازنگاه امام باقروامام صادق(ع) ابراهیم ابراهیمی، کیهانه باجلوند (1392)
بررسی رابطه عدالت و دین در قرآن کریم با تکیه بر آراء شهید مطهری محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1392)
بررسی و تحلیل عوامل صعود و سقوط انسان در قرآن ابراهیم ابراهیمی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1391)
نگاهی به مفهوم کبر در قرآن و راههای درمان آن کیوان احسانی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی (1391)
بررسی تطبیقی داستان آدم و حوا در قرآن و تورات کیوان احسانی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته