1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مفهوم شناسی واژه »سور ه« در آیات قرآن کر یم از دیدگاه مفسران*
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قرآن، سوره، آیات تحدی ، بسم الله، تفسیر.
سال 1402
مجله کتاب قیم
شناسه DOI
پژوهشگران علی حسن بیگی ، ابراهیم ابراهیمی ، علیرضا طبیبی

چکیده

واژه »سور ه« یکی از واژگان مشهور در قرآن کر یم بوده و در آیاتی که برای اثبات اعجاز قرآن کر یم و رسالت پیامبر ّ اکرم)ص(، ی شده به هماوردی یک یا ده سوره تحد ، به کار رفته است. در تفسیرواژه »سور ه« در آیات قرآن کر یم بین مفسران و قرآنپژوهان اختالف نظر وجود دارد. بررسی دیدگاههای مختلف در این رابطه نشان میدهد در یک برآیند کلی، دودیدگاه اصلی در این زمینه وجود دارد؛برخی واژه »سوره« در قرآن کر یم را به معنای »بخش مستقل و طائفهای از آیات« دانستهاند و عدهای آن را به معنای »مجموعه کامل آیات آغاز شده با بسمالله«]سور ه کامل[ تفسیر کردهاند. در پژوهش حاضربا استفاده از روش کتابخانهای، مستندات هر دو دیدگاه گردآوری شده و با ارز یابی این ادله، به دست آمده است که مستندات دیدگاه تفسیر »سور ه« به معنای »بخش و طائفهای از آیات« دارای ضعف است و توان اثبات مدعا را ندار ند. بر این اساس، تفسیر این واژه به معنای متداولش یعنی »مجموعه کامل آیات آغاز شده با بسمالله«، مناسبتر ین وجه تفسیری دانسته شده است