1403/03/30
علی حسن بیگی

علی حسن بیگی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0806-7384
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه الهیات
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مفهوم شناسی واژه »سور ه« در آیات قرآن کر یم از دیدگاه مفسران* علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1402)
مفهوم شناسی واژه «سوره» در آیات قرآن کریم از دیدگاه مفسران محمد رضا شریفی نسب، علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1402)
گونه شناسی روش های پاسخ به شبهات در تفسیر المیزان،مطالعه موردی عصمت انبیاء علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1402)
ارزیابی روایات ناپوشیدگی پیامبر اکرم پیش از بعثت حسین محمدی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1401)
رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری زهرا قطبی، علی حسن بیگی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، ابراهیم ابراهیمی (1401)
نقد و بررسی تفسیر سه لایه ای قرآن کریم مرضیه قدمی، کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1401)
دیدگاه های برقعی در باره امامت: بازخوانی و نقد سید مجید نبوی، علی حسن بیگی، مجید معارف، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
بررسی چیستی و مبانی نظریه تفسیر سه لایه ای marziyeh ghadami, Keyvan Ehsani, Alireza Tabibi, Ali Hasanbagi (2022)
کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل روایات محمد حسین قنبری گل، ابراهیم ابراهیمی، منصور پهلوان، علی حسن بیگی (1400)
گونه شناسی شبهات در مطالعات قرآن و تبیین طرحواره شبهه پژوهی علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، فاطمه دست رنج، وحید وطنخواه (1400)
بررسی شیوه های محقق حلی در اعتبار سنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب المعتبر فی شرح المختصر سمیه کاکایی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1400)
بررسی شیوه های محقق حلّی در اعتباربخشی به احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» سمیه کاکایی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1399)
تحلیل قرآنی مفهوم ولایت در حدیث غدیر علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، محمد تیموری (1399)
واکاوی نقادانه دلایل برقعی پیرامون نفی توسل به اهل بیت(ع) سید مجید نبوی، علی حسن بیگی، مجید معارف، کیوان احسانی (بازنشسته) (1399)
اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه سید مجید نبوی، علی حسن بیگی، مجید معارف، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
واکاوی شیوه ها و عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی مجید زیدی جودکی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، ابراهیم ابراهیمی (1398)
غزوه بنی قریظه و اعتبار سنجی گزارش مشهور تاریخی در باره آن احمد رضا نوازنی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی مهدی آشناور، ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش های مشهور تاریخی درباره آن احمد رضا نوازنی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
ملاک بهره مندی اهل بیت(ع) از نتائج فتوحات امیرعباس مهدوی فرد، علی حسن بیگی (1396)
جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و یژگی های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، اصغر طهماسبی بلداجی (1395)
تحلیل و بررسی ساختاری و محتوایی الاعتقادات شیخ صدوق علی حسن بیگی، اصغر طهماسبی بلداجی (1394)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی تطبیقی عتاب‌ های قرآنی میان انبیاء و مؤمنان در تفاسیر فریقین علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، سجاد کوشکی اصل (1402)
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مفسران معاصر تشیع و اهل‌تسنن در مورد آیه‌ی متعه کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی، محمد پیریائی (1401)
بررسی عوامل فرزندکشی در عصر نزول و راهکارهای مقابله قرآن ، حدیث با آن علی حسن بیگی، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، فاطمه مقدسی (1401)
واکاوی عوامل و فرایند پیروزی قیام امام عصر(عج) در پرتو تحلیل روایات علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، محمد حسین قنبری گل (1401)
اعتبار سنجی مبانی و روش های نقد حدیث سیدابوالفضل برقعی علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته)، مجید معارف، سید مجید نبوی (1400)
بررسی تطبیقی تفسیر آیات توحیدی بر اساس دیدگاه های ابن تیمیه و آیت الله سبحانی محمدرضا قاسمی (بازنشسته)، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1399)
واکاوی و تحلیل نقد و فهم احادیث در مکتب حلّه ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، سمیه کاکایی (1399)
تحلیلی بر مصطلحات حدیث پژوهی خوتییر ینبل فاطمه دست رنج، علی حسن بیگی (1398)
اعتبارسنجی روش های نقد و فهم احادیث در آثار حدیثی آیت الله آصف محسنی علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1398)
اعتبارسنجی ملاک عدم مخالفت حدیث با دانش های تجربی در فهم و نقد حدیث و آسیب شناسی آن ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته)، مهدی آشناور (1397)
بررسی نقش قرآن و روایات در فرایند جامعیت اسلام ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، اصغر طهماسبی بلداجی (1397)
خوف و حزن در صحیفه سجادیه کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1396)
لعن از منظر قرآن و روایات کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1395)
بررسی وجوه معانی سلام در قرآن و حدیث علی حسن بیگی، محمدمهدی حقی (بازنشسته)، مریم السادات حسینی (1395)
روشهای نقد و فهم حدیث از دیدگاه استاد علی اکبر غفاری علی حسن بیگی، محمدمهدی حقی (بازنشسته)، مریم رمضانی (1394)
بررسی تطبیقی آزادی عقیده در اسلام و یهود کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1393)
بررسی هوی پرستی در قرآن ونهج البلاغه علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
تحلیل و بررسی یاس و نا امیدی از نگاه قرآن و نهج البلاغه علی حسن بیگی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1393)
بررسی تطبیقی جنگ و جهاد از دیدگاه قرآن و تورات کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1393)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
درآمدی بر فرآیند فهم حدیث علی حسن بیگی (1399)