1403/04/30
علیرضا طبیبی

علیرضا طبیبی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5816-0950
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه الهیات
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Raising children in the Holy Quran Alireza Tabibi (2023)
مفهوم شناسی واژه »سور ه« در آیات قرآن کر یم از دیدگاه مفسران* علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1402)
مفهوم شناسی واژه «سوره» در آیات قرآن کریم از دیدگاه مفسران محمد رضا شریفی نسب، علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1402)
گونه شناسی روش های پاسخ به شبهات در تفسیر المیزان،مطالعه موردی عصمت انبیاء علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته)، علی حسن بیگی (1402)
ارزیابی روایات ناپوشیدگی پیامبر اکرم پیش از بعثت حسین محمدی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1401)
تحلیلی بر جایگاه اصل محوری در تحقق جامعیت قرآن با تکیه بر روایت.... مرضیه بابایی، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1401)
بررسی تطبیقی انسجام در نظام معنایی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و ایزوتسو فهیمه جفرسته، کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1401)
بررسی ورود کلمه معجزه در روایات شیعه با روش تقاطع گیری فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی، افسانه کوهرو، محمد دهقانی (1401)
نقد و بررسی تفسیر سه لایه ای قرآن کریم مرضیه قدمی، کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1401)
رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن..... فهیمه جفرسته، کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1401)
بررسی سندی احادیث حاوی کلمه معجزه با رویکرد تاریخی فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی، افسانه کوهرو، محمد دهقانی (1400)
بررسی چیستی و مبانی نظریه تفسیر سه لایه ای marziyeh ghadami, Keyvan Ehsani, Alireza Tabibi, Ali Hasanbagi (2022)
گونه شناسی شبهات در مطالعات قرآن و تبیین طرحواره شبهه پژوهی علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، فاطمه دست رنج، وحید وطنخواه (1400)
روش شناسی ابن صدیق الغماری در تشخیص و تصحیح علل متن حدیث علیرضا طبیبی، ابراهیم ابراهیمی، وحید وطنخواه (1400)
بررسی و نقد آرای آیت الله جوادی آملی درباره احادیث صعی مستصعب علیرضا احمدی، علیرضا طبیبی، ابراهیم ابراهیمی (1400)
بررسی فقه الحدیثی احادیث حاوی کلمه «معجزه» فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی (1400)
بررسی شیوه های محقق حلی در اعتبار سنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب المعتبر فی شرح المختصر سمیه کاکایی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1400)
بررسی شیوه های محقق حلّی در اعتباربخشی به احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» سمیه کاکایی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی (1399)
بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی) ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1398)
Dating The Surah Al-Maarig Alireza Tabibi (2019)
واکاوی شیوه ها و عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی مجید زیدی جودکی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، ابراهیم ابراهیمی (1398)
اهل سنت، نفی رجعت ودفاع از موارد مشابه ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1398)
غزوه بنی قریظه و اعتبار سنجی گزارش مشهور تاریخی در باره آن احمد رضا نوازنی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش های مشهور تاریخی درباره آن احمد رضا نوازنی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1397)
اعتبارسنجی نظریه استمرارنسخ کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، سید ابراهیم مرتضوی (1396)
جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و یژگی های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، اصغر طهماسبی بلداجی (1395)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
راهکارهای اعتقادی اخلاقی پیشگیری از جرایم فردی و اجتماعی از منظر قرآن معصومه عاشوری، علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
واکاوی مبانی و روش های فهم قرآن در اندیشه سید کمال حیدری فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی، محدثه زاهدی (1402)
بررسی تطبیقی عتاب‌ های قرآنی میان انبیاء و مؤمنان در تفاسیر فریقین علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، سجاد کوشکی اصل (1402)
الزینه بین الشریعه و المجتمع Alireza Tabibi, ARWA ALMATAR (2023)
واکاوی عوامل و فرایند پیروزی قیام امام عصر(عج) در پرتو تحلیل روایات علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، محمد حسین قنبری گل (1401)
بررسی و نقد رویکرد قرآن پژوهی آمنه ودود فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی (1399)
بررسی رویکرد قرآن در تعامل با اهل کتاب کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی (1399)
واکاوی و تحلیل نقد و فهم احادیث در مکتب حلّه ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، سمیه کاکایی (1399)
اعتبارسنجی روش های نقد و فهم احادیث در آثار حدیثی آیت الله آصف محسنی علی حسن بیگی، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی (1398)
نقش آموزه های معنویت بر بهزیستی باتاکیدبر آیات و روایات علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
مبانی و روش های پاسخگویی به شبهات در تفسیرالکاشف علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1398)
بررسی تطبیقی حقوق فرزندان از دیدگاه قران و امام سجاد (ع) کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی (1398)
تبیین نقشه انسان از منظر امام علی(ع) علیرضا طبیبی، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
بررسی حوزه معنایی معجزه در قرآن فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی (1397)
بررسی پیوندهای مفهومی با رویکرد ترادف از منظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی، ملیحه رمضانی (1397)
بررسی نقش قرآن و روایات در فرایند جامعیت اسلام ابراهیم ابراهیمی، علی حسن بیگی، علیرضا طبیبی، اصغر طهماسبی بلداجی (1397)
روش شناسی علامه محمدجوادمغنیه در تفسیرآیات مشکله علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1397)
جایگاه علوم ادبی در تفسیر مخزن العرفان کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی (1397)
بهرمندی و محرومیت از خیر از منظر قرآن کریم مهدی ایمانی مقدم، علیرضا طبیبی (1396)
مدیریت نظام مند پیامبراعظم علیرضا طبیبی (1392)