1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
معیارهای نقد حدیث، علوم تجربی، علم قطعی، فهم حدیث، اعتبارسنجی.
سال 1397
مجله مطالعات فهم حديث
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی آشناور ، ابراهیم ابراهیمی

چکیده

چکیده حدیث پژوهان معیارهای مختلفی را برای ارزیابی احادیث وضع کرده اند؛ از جمله این ملاک ها، عدم مخالفت حدیث با حس و تجربه )دانش های تجربی( است که در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه حدیث پژوهان و نیز بررسی چند نمونه به اعتبارسنجی این ماک پرداخته م یشود. هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی ماک عدم مخالفت حدیث با دانش های تجربی است، که با روش کتابخان های نگارش یافته است. سؤالی که در اینجا مطرح است این که علوم تجربی در نقد و فهم حدیث چه جایگاهی دارد؟ آیا به عنوان یک معیار و ماک برای نقد حدیث می توان بدان استناد کرد؟ در صورت تعارض روایت با دانش های تجربی نقش این ماک چیست؟ با بررسی ویژگی ها و چیستی دانش های تجربی و نیز نمونه های حدیثی که با علوم تجربی تعارض دارند نتیجه ای که حاصل شد این است که اولاً با توجه به محتوای تعدادی از احادیث، در فهم و نقد حدیث باید از ماک و معیار دانش های تجربی بهره برد و این که در این راستا تنها می توان به قطعیات دانش های تجربی تکیه کرد و نه فرضیات و نظریه ها؛ چرا که ممکن است پس از مدتی ابطال گردند. ثانیاً در برخی از تعارضات احادیث با دانش های تجربی، با توجه به برخورداری معصومین )ع( از علم لدنی، نم یتوان هر حدیثی را صرفاً به خاطر مخالفت با فان نظریه مشهور کنار گذاشت. ثالثاً دانش های تجربی و احادیث، تأثیر متقابلی نسبت به هم داشته اند به طوری که دانش های تجربی باعث فهم بهتر و تفسیر روشن تر احادیث شده و محتوای علمی برخی روایات نیز در گسترش دامنه تحقیقات دانش های تجربی نقش بسزایی داشته است.