1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر آموزش آموزه های دینی (اخلاق فردی) بر کاهش استرس زنان شاغل در دانشگاه اراک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آموزه های دینی، اخلاق فردی، استرس زنان، دانشگاه اراک
سال 1391
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی ، علیرضا بهرامی ، مرضیه فاضلی

چکیده

چکیده:هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر آموزش آموزه های اخلاق فردی اسلامی بر استرس زنان شاغل در دانشگاه اراک بود . نمونه آماری این پژوهش شامل 53 نفر از زنان شاغل با وضعیت های استخدامی رسمی، پیمانی ، قرار دادی، و شرکتی فعال در بخش های مختلف دانشگاه بود که از میان ، 92 نفر زن شاغل به غیر از اساتید فعال بخش آموزشی در سال 1390 دانشگاه اراک به صورت تصادفی انتخاب شدند . روش اجرای این تحقیق نیمه تجربی بود بدین صورت که ابتدا با تقسیم افراد نمونه به دو گروه آزمایش و مقایسه به صورت تصادفی ، پرسشنامه استرس چاندران هری قبل از اجرای آموزش برای دو گروه به عنوان پیش آزمون اجرا شد . سپس برخی از آموزه های اخلاق فردی اسلامی که به نظر می رسید در ایجاد آرامش و کاهش فشارهای روانی و کنترل استرس موثرتر باشند و شامل ، ضرورت کنترل نفس و پرهیز از وسوسه های شیطان ، تکبر ، حسد ، خشم و ریا انتخاب شده و به همراه گروه دیگری که گرایش به یاد خدا ، دعا و نیایش ، زهد و تقوا ، عفو اغماض ، صداقت و امانتداری ، توکل و صبر و شکیبایی می شدند برای گروه آزمایش در 12 جلسه حضوری توسط محقق آموزش داده شدند . و دوجلد کتاب های مبادی اخلاق در قرآن و شمیم سعادت ، نیز جهت آموزش تکمیلی به آنها داده شد تا مطالعه نمایند . پس از دو ماه دوباره همان پرسشنامه ی استرس برای هر دوگروه مقایسه و آزمایش به عنوان پس آزمون اجرا گردید . پس از استخراج ، داده ها بوسیله ی آزمونهای آماری t و تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان می دهد که آموزش آموزهای اخلاق فردی اسلامی بر میزان استرس زنان شاغل در دانشگاه اراک تاثیر دارد بدین معنی که آموزش آموزه های اخلاق فردی اسلامی منجر به کاهش میزان استرس در افراد مورد مطالعه شده است و همچنین بین متغیر وضعیت استخدامی و وضعیت تاهل با تاثیر آموزش بر استرس تفاوت معنی داری مشاهده شد ، بدین صورت که افراد با وضعیت استخدام رسمی در مقایسه با سایر گروه ها به خصوص گروه با وضعیت استخدامی شرکتی و افراد متاهل در مقایسه با افراد مجرد بیشتر تحت تاثیر آموزش قرار گرفته بودند و کاهش استرس در این گروه قابل ملاحظه و معنادار بود و بین متغییر های سطح تحصیلات ، سن و تاثیر آموزش بر میزان استرس رابطه ی معناداری به دست نیامد . در نهایت می توان نتیجه گرفت که آموزش آموزه های اخلاق فردی اسلامی ب