1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و بررسی آرای مستشرقان دربارۀ امّی بودن پیامبر اکرم)ص(
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قرآن، پیامبر اکرم)ص(، امّی، خواندن و نوشتن، مستشرقان.
سال 1394
مجله پژوهشنامه معارف قرآني
شناسه DOI
پژوهشگران اصغر طهماسبی بلداجی ، ابراهیم ابراهیمی

چکیده

امّی بودن پیامبر اکرم)ص( در معنای ناتوانی در خواندن و نوشتن، یکی از مباحثی است که قرآن کریم بر آن تصریح دارد. آیات، روایات و اسناد تاریخی این مطلب را به طور حتم اثبات می کنند که پیامبر اکرم)ص( تا زمان بعثت توانایی خواندن و نوشتن نداشت. این مهم مورد اتّفاق اندیشمندان اسلامی فریقین می باشد. امّا با وجود این، شبهات فراوانی در این باره از سوی برخی از مستشرقان مطری گردیده که معتقدند پیامبر اکرم)ص( قبل از بعث، خواندن و نوشتن می دانست و کتاب های آسمانی پیشین مفهوم مخالب ارائه » امّی « را خوانده است. برخی دیگر از مستشرقان نیز برای واژه داده اند و بر این باورند که این واژه دلالت بر نخواندن و ننوشتن پیامبر اکرم)ص( ندارد، بلکه به معنای پیامبر بُت پرستان یا پیامبر غیریهود است. جستار پیش رو، ضمن نقد و بررسی آرای مستشرقان در این باره، مفهوم صحیح أمّی بودن پیامبر اکرم)ص( را مستند به دلایل قرآنی ، روایی و تاریخی بیان می نماید و نتیجه اینکه پیامبر اکرم)ص( تا زمان بعثت )به اتّفاق( و یا حتّی پس از آن، تا آخر عمر مبار خود )بااختلاف( نه خواند و نه نوشت که غایت این امر، مسدود کردن راه شبهه افکنی منکران رسالت ایشان بوده، همچنان که اعجاز قرآن و آورنده آن نیز با این مطلب اثبات می شود. واژگان کلیدی: قرآن، پیامبر اکرم)ص(، امّی، خواندن و نوشتن، مستشرقان.