1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حکم کاهش و حذف جنین در باروریهای چندقلویی از منظر فقه و پزشکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
باروری پزشکی، باروری چن و ی، نیب، دجن،
سال 1395
مجله مطالعات فقه اسلامي ومباني حقوق
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی

چکیده

باروریهای پزشکی) ART ( باا مااا مکنیکهاای روزآما وا ن بابااروری رر نرماا باا نه و با زباا زی زو ایب بابااارور دیاامی نوبااره ب اای ه رسا ، لکااب ر اب نرمااا ع ررض س ئی بیز ب نببال نرشا کا مبااان باو شاا ن آ با کبااره زبا زی آباا رر با مه روبرو با نه رسا ، با طا ری کا رک ار رویآوربا زا با ر اب مکنیکهاا باا چناا و زر اای م ر اا شاا ب کاا ماا رو ر ااب باا ر باااروری واااب رنه رر بااا بهرآبهااای باو شا ن ی چ مرگ ماانر و نیبهاا اا ربا لای آباا با م اکلان داان یااابی روباارو میسااازن م صصاایب م ربیاا رب بااا رباا رر مکنیااک کاااهه ناایب باا ر ااب م کلان واما نهن و رمروزه با رس ا رن رز ر اب رو با داجن نایب بااو رل قا اا کاااهه نیبهااای رضاایی نر باااروری چناا و ی روا ر میباا ناا کاااهه ناایب زرچ رز مصان ق سقط رس رماا رز با ر مزااز آ ، انای ساقط نرماابی رسا ، لکاب باا رو کاارنی م واااون و چاااله بررب یااز؛ ز اارر نر سااقط نرمااابی، هاا ن دااجن ناایب باو رل ق و ا هاا نیبهاا بااه رسا ، رماا نر کااهه نایب ها ن داجن اک نیب رز میا چن نیب رسا نر داالی کا هاا نر اک سات سالام رب ، لاجر زز رس نر ررمباط با کاهه نیب ر اب ساا رزن بررسای شا نا آ اا یا ر شا نینای با بوع نیب ن ر صاهی رسا ؟ آ اا داجن نیبهاای رضاایی ضارورن نررن؟ آ اا ربقاای نیبهاا نر شارر ط وتار رز ب ار یقهای باا صالا رسا ؟ و میاا چااله بررب یزماار ر نک ک ر نیب با بارری داجن رب اا شا ن؟ و کااهه نایب رب اابی م اروعی نررن؟ نر ر ب مقال ضاب بررسی و پاسا با ساا رزن ماجک ر، باا رسا نان با میا ن رن عق ی و بق ی ثاب با نهر ک کاهه نیب ب نز ل پزشکی م روعی نررن