1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش نماز در جه تدهی به سبک زندگی اسلامی در سیره رضوی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
امام رضا)ع(، نماز، سبک زندگی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی.
سال 1384
مجله فرهنگ رضوي
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی ، اصغر طهماسبی بلداجی

چکیده

فرهنگ رض 􀀯􀀯 وی مجموعه ای از باوره 􀀯􀀯 ا و ارزش ها و بایدها و نبایدهایی اس 􀀯􀀯ت که از سیره علمی و عملی امام رضا)ع( و آموز ههای دینی سرچشمه م یگیرد. از منظر فرهنگ رضوی نماز یکی از فرمان هایی اس 􀀯􀀯ت که به زندگی معنای اسلامی بودن را می دهد؛ از یک نظر می توان نماز را یک مؤلفه عملی در س 􀀯􀀯 بک زندگی محسوب کرد و از طرف دیگر خود نماز شاخصه ای است که به تمامی جوانب زندگی جهت می دهد و در تمامی حیطه های زندگی معنای اسلامی بودن را متجلی می کند. از ی کسو اعتقادات نمازگزار را نهادینه می کند و در هر ش 􀀯􀀯 بانه روز نمازگزار شهادتی بر اعتقادات مهم خود می کند؛ از س 􀀯􀀯 ویی دیگر با نقش ارتباطی بین خالق و مخلوق با ارائه رویکردهای رفتاری سبک زندگی نمازگزار را در مقابل مشکلات مقاوم و در سخت ترین شرایط زندگی به فریاد م یرسد. علاوه بر این نماز نقش ب یبدیلی در ارائه رویکردهای عملی و اجتماعی در زندگی دارد که درمجموع می توان گفت کلیت و فرع زندگی اس 􀀯المی در پرتو نماز به معنای واقعی شکل م یگیرد. جستار پیش رو مبانی نماز مطلوب و تأثیرگذار در زندگی از منظر فرهنگ رضوی را در سه محور: اهتمام به نماز اول وقت، حضور قلب و نماز جماعت مورد بررسی قرار داده است همچنان که شاخص های نماز در سبک زندگی اسلامی را در ابعاد فردی و اجتماعی بیان داشته است؛ نتیجه آنک ه در فرهنگ رضوی نماز با داشتن مؤلف ههای خاص، ب هعنوان رکن دین به تمام جوانب زندگی فردی و اجتماعی سم توسو می دهد و با ارائه ش 􀀯􀀯 اخص های فردی و اجتماعی کمال و سعادت فرد و جامعه را فراهم می کند.