1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شیوه های محقق حلی در اعتبار سنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب المعتبر فی شرح المختصر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
محقق حلی ، روایات ضعیف، سند، خبر واحد،حجیت
سال 1400
مجله دو فصلنامه كتاب قيم
شناسه DOI
پژوهشگران سمیه کاکایی ، علی حسن بیگی ، ابراهیم ابراهیمی ، علیرضا طبیبی

چکیده

عقیده به ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی حدیثپژوهان پیشین و ابداع نظام اعتبارسنجی نوین در حلّه، سند را به عنوان مهمترین عامل در اعتبار روایات مطرح کرد. ارمغان این سبک از ارزیابی، مواجهه با چالشهایی بود که ناشی از محوریت ویژگیهای راوی در اعتبارسنجی روایات بوده است. از جمله این چالشها، روبرو شدن با حجم زیادی از روایات ضعیف است. این مقاله درصدد است تا تدابیر و راهکارهای محقق حلّی را در تعامل با احادیث ضعیف بررسی کند و میزان اعتماد وی را در بکارگیری این روایات بسنجد. نتیجه آنکه تجمیع « محقق حلّی در برخورد با روایات ضعیف، از آنجا که دغدغه اصلی وی حجیّت بوده، از راهکار در اعتباربخشی به دستهای از این روایات استفاده کرده و از قرائنی چون عمل اصحاب، ثقه بودن » قرائن استفاده » اصل « و » نظر « راویان، سلامت روایت از وجود معارض، موافقت با احادیث صحیحه و مطابقت با کرده است. البته پس از اعتباربخشی، از این روایات نه به عنوان یک دلیل مستقل، بلکه به عنوان شاهد و گواه بهره گرفته است.