1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آفرینش زمین و زمین شناسی از منظر قرآن کریم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آفرینش، زمین شناسی، قرآن کریم.
سال 1394
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی ، مرضیه فاضلی

چکیده

در این مقاله آفرینش زمین و زمین شناسی از منظر قرآن کریم مورد مطالعه قرار می گیرد. در این نوشتار نخست مفاهیم واژه های آفرینش، زمین، زمین شناسی و قرآن کریم بررسی می شود. کلمه ارض که معادل عربی کلمه زمین است، 444 بار در قرآن ذکر شده که براساس بررسی های انجام شده، آیاتی از آن مستقیما به مطالعه و شناخت زمین مرتبط است. سپس در بحث کلیات، مبدا پیدایش آفرینش، خلافت و تسخیر انسان در زمین توصیف شده که خداوند آن را محل حیات و قرارگاهی امن قرارداده است. در برخی از آیات، حرکت زمین و آفرینش زمین طی 4 دوره) فی سته ایام( در 7 سوره از سور مبارکه قرآن )از جمله اعراف، هود، یونس، فرقان، سجده، ق، حدید( بیان شده است. همچنین زمین به عنوان آیات و نشانه ای برای اهل یقین، نظم و انسجام و هدفداری در طبیعت، عبودیت، و ... می باشد که قرآن صراحتا انسان را به سیر، تفحص و تحقیق در آن تشویق و ترغیب نموده و زمین عنصری با شعور تلقی شده که گنجینه اسرار الهی است. هدف این مقاله آن است که نشان دهیم مطالعه و شناخت زمین از منظر قرآن کریم به نوعی شناخت خالق هستی است. هر چه زمین را بیشتر بشناسیم، قدرت خالق آن را بیشتر درمی یابیم. افرادی که در این زمینه مطالعه و پژوهش می نمایند، خواسته یا ناخواسته در مسیر خدا شناسی قرار دارند و سایرین را به تفکر در مورد خالق هستی رهنمون می کنند.در این رابطه استاد دکتر عبدالکریم قریب در کشور ما جایگاه ممتازی دارد و چه نکو خواهد بود زنده نگه داشتن یاد و خاطره و راه این دانشمند برجسته استان مرکزی. روش پژوهش، مطالعه کتابخانه ای با استناد به آیات قرآن کریم می باشد.