1403/03/29
حمیدرضا روستا

حمیدرضا روستا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6110-8144
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23036696800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: اراک-دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Comparison of Growth, Antioxidant, and Antibacterial Activities in Hydroponic and Soil-grown Moringa oleifera in Armenia Anna Tadevosyan, Mahsa Daryadar, Anahit Tovmasyan, Armenuhi Asatryan, Hamid Reza Roosta, Anahit Hakobjanyan (2024)
کاربرد سپیولیت غنی‌شده با کلسیم بر غلظت عناصر غذایی خیار تحت تنش‌های شوری و قلیاییت در سیستم آبکشت فرنازالسادات هدایی، محسن حمیدپور، حسین شیرانی، احمد تاج آبادی پور، حمیدرضا روستا (1402)
Hypoglycemic and hypolipidemic activity of moringa grown in hydroponics and soil in Ararat Valley Anna Tadevosyan, Anahit Hakobjanyan, Anahit Tovmasyan, Armenuhi Asatryan, Hamid Reza Roosta, Mahsa Daryadar (2023)
Optimizing growth conditions in vertical farming: enhancing lettuce and basil cultivation through the application of the taguchi method Hadisosadat Hoseini Farhangi, Vahid Mozaffari, Hamid Reza Roosta, Hosein Shirani, Mohsen Farhangi (2023)
Effects of Irrigation-based Potassium Fertilizer on Leaf and Nut Nutrients of Two Pistachio Cultivars افسانه شول، مجید اسماعیل زاده، حمیدرضا روستا، حسین دشتی (1401)
بهبود کیفیت گل ژربرا با کاربرد نور LED و محلولپاشی برگی کلراید کلسیم حمیدرضا روستا، فاطمه نیلی، علی پورخالویی، ناصر عسکری (1401)
Effects of brown seaweed extract, silicon, and selenium on fruit quality and yield of tomato under different substrates Peyman Jalali, Hamid Reza Roosta, Mohsen Khodadadi, Ali Mohammadi Torkashvand, Marzieh Ghanbari Jahromi (2022)
تأثیر سیلیسیم بر کیفیت و کمّیت کاهو پرک در کشت بدون خاک فاطمه محمدی، کامران قاسمی، حمیدرضا روستا (1401)
The effect of supplementary light on the photosynthetic apparatus of strawberry plants under salinity and alkalinity stress Mohammad Reza Malekzadeh Shamsabad, Majid Esmaeilizadeh, Hamid Reza Roosta, Piotr Dabrowski, Mohammad Reza Dehghani, Mohamad Hazem Kalaji (2022)
Supplemental light application can improve the growth and development of strawberry plants under salinity and alkalinity stress conditions Mohammad Reza Malekzadeh Shamsabad, Majid Esmaeilizadeh, Hamid Reza Roosta, Piotr Dabrowski, Arkadiusz Telesiński, Mohamad Hazem Kalaji (2022)
Manipulation of light spectrum can improve the performance of photosynthetic apparatus of strawberry plants growing under salt and alkalinity stress Majid Esmaeilizadeh, Mohammad Reza Malekzadeh Shamsabad, Hamid Reza Roosta, Piotr Dabrowski, Marcin Rapacz, Mohamad Hazem Kalaji, Jacek Wrobel, Andrzej Zieliński (2021)
کاربرد برگی عصاره جلبک دریایی، سیلیسیوم و سلنیوم باعث بهبود خصوصیات رشدی و عملکرد گوجه فرنگی در بسترهای مختلف کشت بدون خاک می شود پیمان جلالی، حمیدرضا روستا، محسن خدادادی، علی محمدی ترکاشوند، مرضیه قنبری جهرمی (1400)
اثر نوع و غلظت محلول غذایی بر ویژگیهای فیزیولوژیک و مورفولوژیک توت فرنگی در کشت هیدروپونیک سیما افراشته، فاطمه ناظوری، حمیدرضا روستا، الهه زمانی بهرام آبادی (1400)
Nutrient Use in Vertical Farming: Optimal Electrical Conductivity of Nutrient Solution for Growth of Lettuce and Basil in Hydroponic Cultivation Hadis Hosseini, Vahid Mozaffari, Hamid Reza Roosta, Hosein Shirani, Paulien van de Vlasakker, Mohsen Farhangi (2021)
Glycine betaeine induced changes on morphological traits and osmolyte compounds in cucumber under salinity stress Seyed Moein Moosavi Nezhad, Ahmad Estaji, Hamidreza Karimi, Hamid Reza Roosta (2021)
Responses of seven strawberry cultivars to alkalinity stress under soilless culture system Mohammad Reza Malekzadeh Shamsabad, Hamid Reza Roosta, Majid Esmaeilizadeh (2021)
Effect of Nutrient Solution and Pruning on Plant Growth, Yield, and Fruit Quality of Hot Pepper Grown in an NFT System Hamid Reza Roosta, Faezeh Mohammadian, Mahmoud Raghami, Mohsen Hamidpour, Seyed Hosein Mirdehghan (2020)
تاثیر شمار محلول دهی و محلول پاشی برگی سولفات پتاسیم بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس در کشت هیدروپونیک محمدرضا ملک زاده شمس اباد، مجید اسماعیل زاده، حمیدرضا روستا، فاطمه ناظوری (1399)
تاثیر عناصر غذایی آب خروجی استخر پرورش ماهی بر عملکرد ریحان و خرفه مهدی کعب امیر، اعظم جعفری، حمیدرضا روستا، مصطفی شیرمردی (1398)
تأثیر بسترهای مختلف کشت و سوپرجاذب بر ویژگی های رویشی و زایشی فلفل دلمه ای تحت تنش شوری مریم حسن زاده، حمیدرضا روستا، سید حسین میردهقان، واحد باقری (1398)
How glycine betaine induces tolerance of cucumber plants to salinity stress? Ahmad Estaji, Mohamad Hazem Kalaji, Hamidreza Karimi, Hamid Reza Roosta, Seyed Moein Moosavi Nezhad (2019)
مقاله ارائه‌شده
اثر نیتروژن، کودآلی، آهن و پتاسیم بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی درختان پسته رقم فندقی زهرا محمدی، حمیدرضا روستا، محمد حسین شمشیری، محمود رقامی (1402)
اثر نوع بستر کشت و غلظت های مختلف اکسین بر رشد رویشی قلمه های انجیر سیاه در سیستم کشت بدون خاک مجید اسماعیل زاده، افسانه صالحی، حمیدرضا روستا، واحد باقری (1400)
اثر غلظت های مختلف اکسین تحت شرایط هیدروپونیک بر ریشه زایی و خصوصیات رشدی بادمجان وحشی مجید اسماعیل زاده، افسانه صالحی، حمیدرضا روستا، واحد باقری (1400)
اثر طیف های مختلف نور LED و کلسیم بر رشد، خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفیت گل ژربرا حمیدرضا روستا، فاطمه نیلی، علی پورخالویی، ناصر عسکری (1400)
بررسی اثر کودآبیاری با پتاسیم برمیزان مقاومت به سرمای بهاره پسته رقم "احمدآقایی" و "کله قوچی" افسانه شول، مجید اسماعیل زاده، حمیدرضا روستا، حسین دشتی (1400)
اثر تنش شوری بر عناصر غذایی دو رقم هیبرید و ایرانی اسفناج مینا بیارش، محمود رقامی، حمیدرضا روستا، حمیدرضا کریمی (1400)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تاثیر طیف‌های مختلف نور تکمیلی بر کاهش اثرات تنش‌ قلیاییت و شوری در گیاه توت فرنگی Majid Esmaeilizadeh, Hamid Reza Roosta, Piotr Dabrowski, Mohamad Hazem Kalaji, Mohammad Reza Malekzadeh Shamsabad (2023)
افزایش عمر پس از برداشت خیار گلخانه ای با استفاده از نانوذرات سبز مهدی بیکدلو، حمیدرضا روستا، احمدرضا عباسی فر، مریم احسنی ایروانی (1401)
اثر سلنیوم و سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی و پارامتر های رویشی خیار تحت تنش شوری و قلیائیت حمیدرضا روستا، مجید اسماعیل زاده، سعید عشقی، سید علی اصغر موسوی (1401)
اثر طیفهای مختلف نور LED و کلسیم بر رشد، خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفیت گل ژربرا حمیدرضا روستا، علی پورخالویی، ناصر عسکری، فاطمه نیلی (1400)
اثر طیف های مختلف نور ال ای دی و کلسیم بر رشد، خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفیت گل ژربرا حمیدرضا روستا، علی پورخالویی، ناصر عسکری، فاطمه نیلی (1400)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی