1403/04/02
حمیدرضا روستا

حمیدرضا روستا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6110-8144
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23036696800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: اراک-دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود کیفیت گل ژربرا با کاربرد نور LED و محلولپاشی برگی کلراید کلسیم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تغذیه برگی، کشت بیخاک، گل بریدنی، گلخانه، نوردهی مصنوعی
سال 1401
مجله علوم و فنون باغباني ايران
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا روستا ، فاطمه نیلی ، علی پورخالویی ، ناصر عسکری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بهبود رشد رویشی و زایشی ژربرا مختلف و محلو لپاشی کلسیم بود. طیفهای نوری قرمز ) 100 %(، آبی ) 100 %( و قرمز ) 70 %( + آبی ) 30 %( افزون بر نور 1 گرم در لیتر( محلولپاشی برگی شد. / 1 و 5 ،0/ طبیعی موجود در گلخانه )شاهد(، به کار رفت. کلراید کلسیم ) صفر، 5 0 گرم در لیتر کلراید کلسیم مشاهده شد، درحالیکه / ترکیبی )قرمز + آبی( + 5 LED بیشترین شمار برگ ) 20 ( در نور کمترین شمار برگ ) 8(، در شرایط نور طبیعی به دست آمد. با تیمار نور ترکیبی + 1 گرم در لیتر کلراید کلسیم، بیشترین 29 سانتیمتر مربع( / 117 سانتیمتر مربع( تولید شد . در شرایط نور قرمز، سطح برگها به کمینه خود ) 51 / سطح برگ ) 90 1 گرم در لیتر کلراید / رسید. بیشترین قطر ساقه گلدهنده، قطر گردن و گلآذین )کلاهپرک( با اعمال نور ترکیبی و کاربرد 5 کلسیم به دست آمد. وزن تر ساقه گلدهنده و گلآذین با کاربرد جداگانه نور ترکیبی یا کلراید کلسیم، به طور معنیداری 2/ 65 درجه( در نور طبیعی + صفر گرم در لیتر کلسیم و کمینه آن ) 35 / افزایش نشان داد. بیشینه خمش گردن گل ) 83 1 گرم در لیتر کلراید کلسیم مشاهده شد. در مجموع، کاربرد نور ترکیبی ) 70 % قرمز + 30 % آبی( / درجه( در نور ترکیبی + 5 1 گرم در لیتر برای بهبود کیفیت گل این رقم ژربرا پیشنهاد / به همراه محلولپاشی برگی کلراید کلسیم با غلظت 1 تا 5 میگردد.