1403/04/02
حمیدرضا روستا

حمیدرضا روستا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6110-8144
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23036696800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: اراک-دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مدت زمان جریان محلول غذایی و محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم کاهو در سیستم هیدروپونیک DFT
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
محلول پاشی، مخزن، کشت هیدروپونیک، کاهو
سال 1400
پژوهشگران سمیه ابراهیمیان(دانشجو)، محمود رقامی(استاد راهنما)، حمیدرضا روستا(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مدت زمان جریان محلول غذایی و محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی دورقم کاهو در سیستم هیدروپونیک DFT در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل مدت زمان جریان محلول غذایی در سه سطح (جریان مداوم، 1 ساعت: 1 ساعت و 15 دقیقه: 1 ساعت، روشن: خاموش) و محلول پاشی عصاره جلبک دریایی در دو سطح (0 و 1 میلی لیتردرلیتر) بود. نتایج نشان داد محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی و همچنین استفاده از مخزن c (یک ساعت خاموش و یک ساعت روشن) میزان پروتئین، قند آنتی اکسیدان، کلروفیل، کاروتنئوید، وزن تر برگ و وزن خشک برگ تاثیر بیشتری در بهبود صفات مذکور داشت. در بین دو رقم مذکور رقم سبز تیره، میانگین پروتئین، قند، کلروفیل b، کاروتنوئید، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و وزن تر برگ بیشتری نسبت به رقم سبز روشن داشت. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر میرسد عصاره جلبک دریایی می تواند برای افزایش کمی و کیفی کاهو توصیه گردد. همچنین با توجه به اینکه استفاده از مخزن c (یک ساعت خاموش و یک ساعت روشن) نتیجه بهتری داشت استفاده از این مخزن نوصیه می شود.