1403/03/25
حمیدرضا روستا

حمیدرضا روستا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6110-8144
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23036696800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: اراک-دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر بسترهای مختلف کشت و سوپرجاذب بر ویژگی های رویشی و زایشی فلفل دلمه ای تحت تنش شوری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پلیمر سوپرجاذب، تنش غیرزیستی، هیدروپونیک، ظرفیت نگهداری آب
سال 1398
مجله مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
شناسه DOI
پژوهشگران مریم حسن زاده ، حمیدرضا روستا ، سید حسین میردهقان ، واحد باقری

چکیده

استفاده از بستر کشت مناسب می تواند یک راهکار برای کاهش خسارات ناشی از شوری در تولید سبزی ها باشد. به منظور تعیین بستر کشت مناسب برای فلفل دلمه ای رقم کالیفرنیا واندر در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. آزمایش دارای سه فاکتور شامل بستر کشت در چهار سطح (کوکوپیت خالص، 50 % پرلایت ریز+50% پرلایت درشت، ورمی کولیت خالص،50% پرلایت+50% پامیس)، کلرید سدیم در دو سطح (صفر و 100 میلی مولار) و سوپرجاذب در دو سطح (صفر و 2 گرم در گلدان) بود. نتایج نشان داد که تیمار شوری، صفات رویشی مانند ارتفاع گیاه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر اندام هوایی و وزن تر ریشه را به طور معنی داری کاهش داد. میزان عملکرد به دلیل کاهش در وزن و تعداد میوه تحت تنش شوری به طور معنی داری کاهش یافت. کمترین مقدار صفات رویشی و زایشی در بستر کشت پرلایت+ پامیس و بیشترین میزان آنها در بستر کشت پرلایت مشاهده شد. همچنین، بستر کشت ورمی کولیت تحت تنش شوری 100 میلی مولار کلرید سدیم کمترین میزان کاهش را در وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه و ارتفاع گیاه از خود نشان داد.