1403/03/25
حمیدرضا روستا

حمیدرضا روستا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6110-8144
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23036696800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: اراک-دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و فتوسنتزی دو رقم اسفناج (هیبرید و ایرانی) تحت تنش آب قلیایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسفناج، پرولین، شاخص سطح برگ، قلیائیت، نرخ فتوسنتز
سال 1399
مجله علوم سبزي ها
شناسه DOI
پژوهشگران مینا بیارش ، محمود رقامی ، حمیدرضا روستا ، حمیدرضا کریمی

چکیده

قلیائیت اثرات مخربی بر تولید گیاهان دارد. با توجه به بالا رفتن قلیائیت خاک و آب در بسیاری از زمین های کشاورزی ایران، در این آزمایش اثر تنش قلیائیت بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و فتوسنتزی در دو رقم اسفناج ˈبرگ پهن ورامینˈ و هیبرید ̓ناریتاˈ مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1397 در مزرعه دانشگاه ولیعصر رفسنجان انجام گرفت. فاکتورها شامل تنش قلیائیت در چهار سطح (صفر، 10، 20، 30 میلی مولار بی کربنات سدیم) و رقم در دو سطح بود. نتایج نشان داد که تنش قلیائیت باعث کاهش پارامترهای رشدی (وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، تعداد برگ و سطح برگ) در هر دو رقم شد اما کاهش وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ تحت تنش 30 میلی مولار بی کربنات سدیم در رقم هیبرید بیشتر از رقم ایرانی بود. بی کربنات سدیم همچنین باعث کاهش رنگیزه ها، کلروفیل کل، شاخص سبزینگی، شاخص PI و شاخص Fv/Fm شد و در سطح 30 میلی مولار بی کربنات کاهش 30 درصدی نرخ فتوسنتز نسبت به گیاهان شاهد مشاهده شد. با افزایش شدت تنش، محتوای آب نسبی برگ کاهش و میزان نشت یونی و پرولین برگ افزایش یافت. در رقم ایرانی تا سطح 20 میلی مولار افزایش چندانی در مقدار سدیم برگ مشاهده نشد. در هر دو رقم با افزایش سطوح تنش خصوصیات رشدی و فتوسنتزی گیاهان کاسته شد. رقم برگ پهن ورامین از نظر صفات ارزیابی شده در سطوح پایین بی کربنات (10 و 20 میلی مولار) تحمل بیشتری نسبت به رقم هیبرید داشت. به طور کلی رقم برگ پهن ورامین از نظر پارامترهای رشدی، فیزیولوژیکی و فتوسنتزی برای کشت و کار در شرایط قلیایی نسبت به رقم هیبرید مناسب تر است.