1403/02/29
حمیدرضا روستا

حمیدرضا روستا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6110-8144
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23036696800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: اراک-دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کلروفیل فلورسانس ابزاری برای ارزیابی تأثیر طیفهای مختلف نوری در گیاه توت فرنگی رقم پاروس در شرایط تنش شوری و قلیاییت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تشهای غیرزیستی، فتوسنتز، نور تکمیلی ،آزمون JIP
سال 1400
پژوهشگران محمدرضا ملک زاده شمس اباد ، مجید اسماعیل زاده ، حمیدرضا روستا

چکیده

ایی که کیفیت نور بر رشد و نمو گیاهان تأثیر میگذارد این آزمایش برای ارزیابی تأثیر طیفهای مختلف نور تکمیلی در 460 (، نور nm( گیاه توت فرنگی رقم پاروس در شرایط تنش شوری و قلیاییت طراحی شد. طیفهای نوری در 5 سطح نور آبی 400 ( و بدون نور تکمیلی استفاده شد. تیمار تنش در سه سطح شوری –700 nm( 660 (، نور آبی/قرمز ) 1:3 (، نور سفید nm( قرمز 40 ( و شاهد )بدون تنش( اعمال شد. نتایج نشان داد که در شرایط تنش شوری mM NaHCO 80 (، بیکربنات ) 3 mM NaCl( در این منحنی تحت تأثیر تنش قرار میگیرند. شرایط تنش G و K و قلیاییت منحنی کلروفیل فلورسانس کاهش می یابد و نقاط سبب کاهش حداکثر فلورسانس، عملکرد کوانتومی و شاخصهای عملکرد و افزایش جریان اتلاف شده در هر مرکز واکنش میشود. طیفهای قرمز و آبی/قرمز سبب بیشترین افزایش در منحنی فلورسانس کلروفیل شدند. در شرایط تنش شوری، نور آبی و قرمز و همچنین بیشترین تأثیر را بر پارامترهای عملکرد کوانتومی و حداکثر فلورسانس داشتند. نور K بیشترین تأثیر را بر کاهش باند داشت. در شرایط تنش قلیاییت، نور قرمز و آبی/قرمز بیشترین تأثیر را )φRo) PSI آبی/قرمز تأثیر بیشتری بر کاهش گیرنده نهایی K بر پارامترهای عملکرد کوانتومی، حداکثر فلورسانس و شاخص عملکرد داشتند و نور آبی/قرمز بیشترین تأثیر را بر کاهش نقطه داشت. کلروفیل فلورسانس ابزاری قابل اطمینان برای تجزیه و تحلیل تغییرات دستگاه فتوسنتز میباشد که میتوان جذب، استفاده، انتقال و اتلاف انرژی را بررسی کرد.