1403/04/05
حمیدرضا روستا

حمیدرضا روستا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6110-8144
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23036696800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: اراک-دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نوع و غلظت محلول غذایی بر ویژگیهای فیزیولوژیک و مورفولوژیک توت فرنگی در کشت هیدروپونیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسید کل، مواد جامد محلول، مورگان ، ویتامین ث، هوگلند
سال 1400
مجله روابط خاك و گياه
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه ناظوری ، حمیدرضا روستا ، سیما افراشته ، الهه زمانی بهرام آبادی

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع محلول غذایی (مورگان، دو برابر مورگان، نیم مورگان، هوگلند، نیم هوگلند) بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه توت فرنگی رقم پاروس در کشت هیدروپونیک ( 75 درصد پرلیت + 25 درصد کوکوپیت) آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در محیط گلخانه انجام شد. نتایج نشان دادند که نوع محلول غذایی آثار متفاوتی بر ویژگیهای رشدی بوته و 28 سانتیمتر )، وزن / 7 عدد)، ارتفاع اندام هوایی ( 62 / کیفیت میوه توت فرنگی داشت، به گونهای که بیشترین تعداد برگ در بوته ( 16 15 گرم) و خشک / 2 گرم) در بوته اندام هوایی مربوط به تیمار نیم هوگلند بود. ولی بیشترین وزن تازه ( 15 / 11 گرم) و خشک ( 66 / تازه ( 71/4 گرم) در بوته ریشه به ترتیب در تیمارهای دو برابر مورگان و مورگان مشاهده شدند. میوه گیاهان تیمار شده با محلول غذایی مورگان ) 5 درصد) را دارا بودند، و تیمار نیم مورگان / 83 میلیگرم در 100 میلیلیتر عصاره) و مواد جامد محلول ( 7 / بیشترین میزان ویتامین ث ( 4 سفتی و رنگ میوه اثر معنی دار ،pH ، 0 درصد) را ایجاد کرد. محلولهای غذایی بر قطر طوقه / بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون ( 17 نداشتند. بنابراین تیمار نیم هوگلند برای دوره رویشی پیشنهاد می شود زیرا از طرفی سبب بهبود شرایط رشدی می شود و علاوه بر این، آب و مواد غذایی کمتری استفاده می شود. اما با تیمارهای مورگان و نیم مورگان میوه هایی با کیفیت بیشتر به دست آمد. از آنجا که با محلول غذایی مورگان، میزان ویتامین ث (بهعنوان یک آنتی اکسیدان قوی) و مواد جامد محلول (به عنوان عامل ایجاد طعم) بیشتری تولید شدند، این محلول غذایی برای دوره زایشی پیشنهاد می شود.