1402/12/06
حمیدرضا روستا

حمیدرضا روستا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6110-8144
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23036696800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: اراک-دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست-گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تعداد دفعات محلول دهی و محلول پاشی با سولفات پتاسیم بر برخی صفات رویشی، زایشی، فیزیولوژیکی و عناصر معدنی در گیاه توت فرنگی رقم پاروس در کشت بدون خاک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پتاسیم، تغذیه برگی، فتوسنتز، محلول غذایی، هیدروپونیک
سال 1399
مجله به زراعي كشاورزي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه ناظوری ، مجید اسماعیل زاده ، محمدرضا ملک زاده شمس اباد ، حمیدرضا روستا

چکیده

در کشت بدون خاک عدم مدیریت صحیح محلول دهی به دلیل محدود بودن حجم ریشه و ظرفیت نگهداری کم آب بستر باعث ایجاد تنش در گیاه می شود. در این پژوهش مدیریت محلول دهی و محلول پاشی با سولفات پتاسیم در کشت بدون خاک بر توت فرنگی رقم پاروس مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور شامل تعداد دفعات محلول دهی در شبانه روز در سه سطح یک، چهار و 10 بار در روز و محلول پاشی با سولفات پتاسیم در سه سطح بدون محلول پاشی (شاهد)، محلول پاشی یک و دو گرم بر لیتر در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزایش تعداد دفعات محلول دهی تا چهار بار در روز موجب افزایش معنی دار وزن خشک اندام هوایی و ریشه، تعداد میوه، میزان کلروفیل a، b، و کل، محتوای آب نسبی برگ و میزان کلسیم و منیزیم برگ گردید. بیشترین سطح برگ، وزن میوه، تعداد گل آذین و پتاسیم و آهن برگ و ریشه در محلول دهی ده بار در روز به دست آمد. محلول پاشی سولفات پتاسیم یک گرم بر لیتر بیشترین تاثیر را بر سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و ریشه و وزن میوه داشت. کاربرد دو گرم بر لیتر سولفات پتاسیم سبب افزایش شاخص سبزینگی در مقایسه با گیاهان محلول پاشی نشده در تمام شرایط محلول دهی گردید. بیشترین میزان کربوهیدرات های محلول برگ در گیاهان با یک بار محلول دهی در روز و محلول پاشی دو گرم بر لیتر سولفات پتاسیم به دست آمد.