1403/03/29
علی اصغر میرزایی

علی اصغر میرزایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
هرودوت و روایت جنگ ماراتن نرگس شاه نظری، علی اصغر میرزایی (1399)
شورش انوشه زاد و بررسی ماهیت آن علی اصغر میرزایی (1391)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی نظام مالی و مالیاتی امویان علی اصغر میرزایی، محمد حسن بیگی، فاطمه رحمت زاده (1402)
ضبط و مصادره در دوران قاجار علی اصغر میرزایی، فرهاد صبوری فر، الهه رحیمی (1402)
بررسی نظام مالی و مالیاتی امویان علی اصغر میرزایی، محمد حسن بیگی، فاطمه رحمت زاده (1402)
ضبط و مصادره اموال در دوران قاجار علی اصغر میرزایی، فرهاد صبوری فر، الهه رحیمی (1402)
بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی مکه در قرن اول هجری محمد حسن بیگی، علی اصغر میرزایی، فاطمه نیکزاد (1402)
بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی مکه در قرن اول هجری محمد حسن بیگی، علی اصغر میرزایی، فاطمه نیکزاد (1402)
بررسی جریان های دموکراسی خواهی در کشورهای عربی- اسلامی خاورمیانه در عصر معاصر ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، مهدی امیری (1401)
بررسی واکنش مردم وروحانیون در قبال پدیده های علمی -اجتماعی و صنعتی نوین در دوره قاجاریه ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، ز ابراهیمی (1401)
مبانی و شاخصه های نظام خویشاوندی در جامعه ایران دوران قاجار علی اصغر میرزایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، ناهید رمضانی (1400)
نقد و بررسی دیدگاه شش شخصیت متفکر معاصر شیعه و سنی پیرامون قیام امام حسین (ع) علی اصغر میرزایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی مرادی (1400)
زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و مذهبی شکل گیری و رشد بابیت در عصر قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی (1399)
زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و مذهبی شکل‌گیری و رشد بابیت در عصر قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، علی زارعی (1399)
قند وشکر وپیامدهای سیاسی ،اقتصادی واجتماعی در عصر قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، نسیم جودکی (1399)
بررسی اهمیت و جایگاه مرز و مرزداری در زمان قاجاریه علی اصغر میرزایی، ابراهیم آقا محمدی، ن کمانی (1399)
بررسی اهمیت و جایگاه مرز و مرزداری در زمان قاجاریه علی اصغر میرزایی، ابراهیم آقا محمدی (1399)
روس و عثمانی و اقدامات آنان در خلال جنگ جهانی اول در ایران ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، رضا فتاحی (1399)
بررسی مولفه های اقتدار گرایی در عملکرد سیاسی و فرهنگی ناصرالدین‌شاه قاجار عبداله متولی، علی اصغر میرزایی، فاطمه فیروزی (1399)
مشروعیت غزنویان از دیدگاه بیهقی علی اصغر میرزایی (1397)
مشروعیت غزنویان از دیدگاه بیهقی ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، محمد نادری قمی (1397)
تأثیر اندیشه های غربی بر قشر بندی جامعه ی قاجار عبداله متولی، علی اصغر میرزایی، بهاره سیر (1394)
بررسی انحطاط جامعه ایران بر اساس داده های روزنامه های عصر قاجار عبداله متولی، علی اصغر میرزایی، سمیه صادقی (1394)
بررسی اندیشه سیاسی تقی زاده طی سالهای نهضت مشروطیت ایران تا پهلوی دوم مجید حاجی بابایی، علی اصغر میرزایی، سیده عاطفه مشهدی (1394)
بازشناسی کارنامه سیاسی- اداری وزیران سلجوقی با تاکید بر وزرای عراقی امامعلی شعبانی، علی اصغر میرزایی، محمد حسون نژادیان (1394)
مبانی مشروعیت دولت تیموریان امامعلی شعبانی، علی اصغر میرزایی، محسن لونی (1394)
بررسی اقدامات سیاسی، اداری و اقتصادی شیخ علی خان زنگنه علی اصغر میرزایی، ابراهیم آقا محمدی (1393)
بررسی مالیات عصر صفوی علی اصغر میرزایی (1393)
بررسی تطبیقی مدارس نوین ایران و عثمانی علی اصغر میرزایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1393)
بررسی شخصیت ناصرالدین شاه در مکتب آدلر عبداله متولی، علی اصغر میرزایی، منصور عبدی، سیف اله صالحی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته