1403/04/02
سید ابوالفضل سجادی

سید ابوالفضل سجادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
الایقاع الصوتی و التعبیر الفنی فی سوره القارعه حبیب داغری داغری، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی (1403)
بررسی کارکرد ابزار زبانی (جانشینی) در سوره مبارکه «النحل» از دیدگاه نظریه انسجام متن مایکل هالیدی و رقیه حسن مهدی سیف، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی (1402)
الوظائف الاستلزامیه لأسلوب الاستفهام فی شعر عبد الحمید السماوی علی حمزه مزبان، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1402)
الایقاع الصوتی بین ابن أبی حجله و عفیف الدین التلمسانی زهرا عماد لطیف حسین عماد لطیف حسین، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، قاسم مختاری (1402)
بررسی و تحلیل تاثیر جادوی مجاورت در آفرینش موسیقی و معنا در خطبه 93 نهج البلاغه موسوم به خطبه فتنه فرحناز شاهوردی، محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری (1402)
مقاومت سراسری علیه استعمار در شعر ابرا هیم المنذر شاعر لبنا نی سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، زهرا کوچکی نیت (1402)
دراسه آلیات التوثیق فی کتاب حاشیه المطول لـ "حسن بن محمد الفناری" (قسم البیان نموذجا) زهرا شیخ حسینی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی (1402)
آراء المعری فی المرأه والدّنیا والموت، دالالتها ومصادرها ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی (1401)
دلاله المجاز بالاستعاره الأصلیه فی القرآن الکریم سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، محمد علی کیخوائی (1401)
معناشنا سی استعاره در قرآن )جزءهای بیست و یکم تا بیست و پنجم( محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، معصومه قاسمی (1401)
معنا شناسی استعاره در قرآن جز 21 تا 25 محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، معصومه قاسمی (1401)
توظیف التقنیات الزمنیه فی روایات ابراهیم سعدی هشام ملک ملبس السعیدی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی (1401)
إضمار و زیادت حرف لا در قرآن با بررسی چالش های تفسیری آن احسان رسولی کرهرودی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1401)
معناشناسی واژه قضا در قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، سحر محبی (1401)
جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه های نهج البلاغه فرحناز شاهوردی، محمود شهبازی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی (1400)
برجسته سازی در اشعار محمد سعید الحبوبّی با تکیه بر نظریه ی جفری لیچ حسین گرجی، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری (1400)
اعجاز زیبایی شناختی در دلالتهای نحوی جزء نخست قرآن کریم فریدون اینانلو مرانلو، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری (1400)
هنجار گریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ احسان رسولی کرهرودی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1399)
الالتفات ودوره فی التماسک النصی فی سوره الحج وترجماتها الفارسیه )فولادوند وخرّمشاهی والمحدّث الدهلوی نمودجا( زهرا کوچکی نیت، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1399)
بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیات مشابه 12 نمل، 32 قصص و 22 طه محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، همدم کرمی (1399)
آفاق الدلالات النحویه فی الجزء الاول من القرآن الکریم فریدون اینانلو مرانلو، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری (1398)
کاربردهای فعل »ماضی« ** در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
کار برد فعل ماضی فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" قاسم ابراهیمی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1398)
نظریه «نظم» عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه «مریم» (ع) اسماعیل یار محمدی، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1398)
مقارنه بعض آراء الفناری بآراء السیالکوتی فی حاشیتیهما علی المطول غلامرضا شانقی، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، محمد جرفی (1398)
کارکرد های بلاغی و انسجام آفرینی جانشین های اشاره ای در سوره مبارکه حج و ترجمه آن فولاوند و خرمشاهی و محدث دهلوی زهرا کوچکی نیت، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1398)
بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریه نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم قاسم مختاری، مطهره فرجی، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1398)
کاربردهای ناگفته فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) فرهاد رجبی نوش آبادی، قاسم مختاری، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1397)
رب السیف و القلم فی میزان النقد سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1395)
بررسی و نقد کتاب« النحو العصری » سید ابوالفضل سجادی (1395)
دلالات الصفه المشبه و اسم الفاعل فی القرآن سید ابوالفضل سجادی، زهرا شیخ حسینی (1395)
رویکردی زبان شناختی پیرامون چند معنایی واژه «رحمه» در قرآن سید ابوالفضل سجادی، سمیه ماستری فراهانی (1394)
معنا شناسی واژه امر و تعیین مصادیق آن در قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، سمیه ماستری فراهانی (1393)
بررسی واژگان متقابه المعنا در خطبه شقشقیه سید ابوالفضل سجادی، فریبا هادی فرد (1392)
معنا شناسی تاریخی و توصیفی واژه سبیل در قرآن سید ابوالفضل سجادی، سحر محبی (1391)
معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قران و طب سید ابوالفضل سجادی، مهدی آشناور (1391)
معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی ام قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، سمیرا فراهانی (1391)
معنا شناسی اسلوب کنایه در جزء سی ام قران کریم سید ابوالفضل سجادی، سمیرا فراهانی (1391)
معناشناسی واژه «هدی» در قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، فریبا هادی فرد (1391)
کیفیت چینش واژگان قرآن سید ابوالفضل سجادی (1391)
آواها و القاها در سوره زلزال سید ابوالفضل سجادی (1390)
دراسه قصیده الفوز و الامان فی مدح صاحب الزمان سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی (1390)
منهج النحو فی الفوائد الصمدیۃ و الحدائق الندیۃ سید ابوالفضل سجادی، محمد هادی مرادی (1390)
الانترنت و تهدیداته للغه العربیه سید ابوالفضل سجادی، احمد امیدوار (1389)
المقارنه الصفه فی اللغتین العربیه و الفارسیه سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی (1388)
مقاله ارائه‌شده
تحلیل گفتمان قرآن کریم بر اساس رویکرد نقشگرا، سید ابوالفضل سجادی، مریم یادگاری (1394)
کتاب
تصویر ادبی در قرآن کریم محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی (1395)
زبان شناسی سوره یوسف سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1391)
فرهنگ تعبیر های اصطلاحی (عربی- فارسی) محمود میرزایی الحسینی، سید ابوالفضل سجادی (1391)
تاویل واژگانی قرآن کریم محمود میرزایی، سید ابوالفضل سجادی (1390)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی و تحلیل بازتاب تضمین‌های نحوی در ترجمه قرآن کریم مطالعه موردی ترجمه‌های (آیتی، خرمشاهی، فولادوند، مکارم شیرازی) سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید کاظم رضوی پور رضوی پور (1403)
تصحیح و تحقیق بخش های ادبی «ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیّد العابدین علیه السلام» محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، سید علی خاتمی (1403)
موسیقائیه المفرده و الترکیب القرآنی ودلالهتما فی الأجزاء العشره ألأخیره من القرآن سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، حبیب داغری داغری (1403)
صوره الرجل فی شعر المرأه العراقیه (نازک الملائکه، لمیعه عباس، ریم قیس کبه، امل الجبوری، أنموذجاً) ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، فلاح حسن عزیز حمید الخیکانی (1402)
الجمل الاسمیه والفعلیه فی دیوان أصداء النیل لمحمد الطیب عربی "دراسه دلالیه بلاغیه" سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، دعاء جلاوی شوجه (1402)
الرمز فی روایات زید الشهید ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، مروه عدنان نجاد (1402)
شعریه السرد وسیمیائیته فی (خریطه کاسترو)لخضیر الزیدی سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، سعد محمد وساف السعیدی (1402)
دلالات الاغراض البلاغیه للاسالیب الانشائیه فی الصحیفه السجادیه سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، علی نور محمد یاسی (1401)
الجمالیه التصویریه فی شعر عدنان النحوی حسن مقیاسی، سید ابوالفضل سجادی، هنا جواد محمد کاظم السهلانی (1401)
بررسی تطبیقی مضامین ادبیات پایداری در اشعار سلمان هراتی و عدنان الصائغ حسن حیدری، سید ابوالفضل سجادی، محسن احمدی (1401)
الصوره الغزلیه فی شعر حسین الحربی مهدی محمدی نژاد، سید ابوالفضل سجادی، ضیاء عبدالله ناصر العمری عبدالله ناصر العمری (1401)
بررسی و تحلیل گفتمان سکوت در قصص قرآن کریم قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مریم یادگاری (1401)
بررسی تطبیقی آرا و اندیشهای نحوی فرا و مبرد( مطالعه موردی کتاب معانی القران و المقتضب) قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مهدی محمدی (1401)
الانزیاح التصویری فی شعر جواد الحطاب سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی، ساره عبود محسن (1401)
ألفاظ الأخلاق فی کلام الإمام الحسین "علیه السلام" دراسه فی ضوء نظریه الحقول الدلالیه سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مرفت فاضل جسین الخفاجی (1401)
لانزیاح فی دیوان (القدس) للبرغوثی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، منی عباس طلیع الطلیباوی (1401)
الانزیاح فی دیوان (القدس) للبرغوثی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، منی عباس طلیع الطلیباوی (1401)
نقد و بررسی ترجمه فولادوند از جزء بیست و هفتم قرآن کریم براساس نظریه گارسس ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، نسیم شریفی (1401)
الخصائص الفنیه لقصائد الملحمه فی جمهره أشعار العرب لأبی زید القرشی ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، حبیب عقیل حبیب الجحیش (1401)
الأوبئه واثرها علی الروایه العربیه ملحمه الحرافیش لنجیب محفوظ نموذجاً ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، آلاء عبد الکریم حسن محمد الصریفی (1401)
الإنزیاح البیانی ودلالته فی شعر ولید قصاب محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، انیس عبدالقادر (1401)
الاستحضار الفنیُ للتراثِ فی شعر جَواد الحطّاب محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، مهند حسین علی عبود (1401)
الإنزیاح البیانِی فی شِعر عِارفِ الشیخِ الهاشمی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قادسیه صدام مظلوم الساعدی (1401)
الإنزیاح البیانِی فی شِعر عِارفِ الشیخِ الهاشمی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قادسیه صدام مظلوم الساعدی (1401)
دراسه الالفاظ فی شعر جبار الکواز علی ضوء الحقول الدلالیه محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، حسام ثائر فاضل التمیمی (1401)
التصحیح النقدی والتحقیق والتعلیق لمخطوطه «حاشیه المطول» لحسن بن محمد شاه جلبی الفناری (علم البیان أنموذجا) سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، زهرا شیخ حسینی (1401)
تصحیح انتقادی تحقیق و تعلیق نسخه خطی حاشیه مطول سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، زهرا شیخ حسینی (1401)
دراسه بنیویَّه تکوینیَّه فی شعر محمد محمد صادق الصدر ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، عماد محمد کاظم اللامی (1401)
التصویر الفنی للمجرمین فی القرآن الکریم سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری، قصی غازی غانم (1401)
الدراسات اللسانیه فی آثار أیوب جرجیس العطیه سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1401)
شعر مظفر النواب دراسه بلاغیه (علم البیان) سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1401)
بررسی و تحلیل نقش ساختارهای نحوی و بلاغی گستره دلالات تعابیر قرآنی ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری، فریدون اینانلو مرانلو (1400)
معناشناسی مفهوم «ترس» بر اساس روابط همنشینی و جانشینی و ترجمه آن در قرآن کریم احمد امید علی، سید ابوالفضل سجادی، سکینه فراهانی (1400)
معناشناسی اسلوب کنایه در ده جزء پایانی قران کریم سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، الهه جعفری دستگردی (1400)
«بررسی و تحلیل فرمالیستی سوره های «طه» و «أنبیاء» ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، احسان رسولی کرهرودی (1400)
بررسی و تحلیل نقش هنرسازه ها در دیوان السیّد محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر برجسته سازی محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، حسین گرجی (1400)
نقد و بررسی ادبیات داستانی کودک در مصر (مطالعه موردی مجموعه حکایات الشعوب عبدالتواب یوسف) ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، سحر حیدری گودرزی (1399)
ترجمه و تحلیل بلاغی گزیده ای از اشعار شیخ محمد طه کرمی حویزی با تکیه بر علم بیان سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، فاطمه چلداوی (1399)
تحلیل و واکاوی نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در سوره های مبارکه کهف و مریم سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، اسماعیل یار محمدی (1399)
نقد و بررسی شخصیت پردازی در رمان زقاق المدق نجیب محفوظ و سووشون سیمین دانشور سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمدجواد ماهرو بختیاری (1399)
کارکرد معنایی ساختار صرفی افعال و مشتقات در سه جزء پایانیِ قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مریم فرجی (1398)
سبک شناسی لایه آوایی گزیده ای از جزء سی ام قرآن کریم ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، فاطمه بهرامی (1398)
نقد و بررسی ادبی ترجمه قرآن آیت الله مکارم در جزءهای 28، 29 و 30 سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، میثم زارعی (1398)
تصحیح انتقادی، تحقیق و تعلیق نسخه خطی «حاشیه المطول» تألیف حسن بن محمدشاه فناری (م886هـ) سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، محمود شهبازی، غلامرضا شانقی (1398)
معناشناسی واژگان مترادف نهج البلاغه محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی (1398)
بررسی ظرفیت های زبان عربی در اعجاز موسیقایی قرآن سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، هانیه بقایی (1398)
نقش إعراب در استنباط احکام فقهی از قرآن محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1397)
ترجمه و تحقیق کتاب معانی القرآن فراء ( سوره های مائده، انعام، اعراف) محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، زهرا پور محمدی (1397)
بررسی و نقد علل ظهور پدیده غموض در شعر عربی معاصر (بررسی موردی آثار سعید عقل) سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سارا شراره (1396)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1397/08/23 10:42:1 ق.ظ سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1396)
دلاله المجاز بالاستعاره فی القرآن الکریم الاجزاء الخمسه الاخیره سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، محمد علی کیخوائی (1396)
نقد و بررسی و ترجمه جزء اول معانی القرآن فرا (حمد، بقره، آل عمران، نساء) سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سمانه پیر بداقی (1396)
بررسی آراء و اندیشه های نقدی عبدالله الغذامی، مطالعه موردی کتاب «الخطیئه والتکفیر» ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، زهرا صمدی (1395)
زیبایی شناسی مرفوعات در قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری، علی اکبر ماندگاری (1394)
اختلاف نظر نحویان در اعراب قرآن و تاثیر آن بر ترجمه سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری، حسین شیخ مرادی (1394)
بررسی تطبیقی عناصر داستان در آثار عبدالتواب یوسف و مصطفی رحماندوست احمد امید علی، سید ابوالفضل سجادی، الهام جرفی (1394)
سبک شناسی سوره انعام سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی (1393)
کاربرد اسطوره در شعر امل دنقل سید ابوالفضل سجادی (1393)
توظیف الموتیف فی شعر ایب کمال الدین محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1393)
بررسی صدق و کذب جمله های انشایی در زبان عربی و تحلیل معنایی آن در قرآن ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی (1393)
برجسته سازی های نهج البلاغه در مضامین مشترک با قرآن سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، زهرا شیخ حسینی (1393)
فراهنجاری های زبانی در دیوان همس الجفون سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، رحیم غریبی (1392)
بیامتنی قرانی و روایی در شعر سه تن از شاعران شیعی قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد سفاری (1391)
بررسی تطبیقی حکمت در شعر مولانا و متنبی سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1391)
تاثیر ایرانیان بر زبان و فرهنگ اندلس محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1391)
ائتلاف لفظ و معنا در خطبه های مشهور نهج البلاغه سید ابوالفضل سجادی، فریبا هادی فرد (1391)
چند معنایی در تفسیر کشاف و مقایسه آن با آراء طبرسی سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، نرگس شیرازی (1390)
بررسی تطبیقی اشعار اخلاقی ابوالعلاء معری و ناصر خسرو سید ابوالفضل سجادی، شهلا جعفری (1390)
بینامتنی قرآنی در اشعار بوصیری و صرصری حسن مقیاسی، سید ابوالفضل سجادی (1390)
روابط بینامتن اشعار محمود سامی بارودی و شعر جاهلی ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی (1389)
معنا شناسی واژگان مترادف قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1389)
بررسی عناصر داستان در رمان شرق المتوسط عبدالرحمن منیف ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی (1389)
فضائل اهل و بیت در آثار نویسنده گان معاصر مسیحی لبنان محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1389)
بررسی حماسه های اسلامی در ادبیات معاصر عربی قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، مژگان نصیری (1388)
علل تقدیم و تاخیر در پانزده جز اول قرآن حسن مقیاسی، سید ابوالفضل سجادی (1388)