1403/02/29
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر ویژگی های رویشی ، مقدار عناصر و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه گندم (Triticum aestivum L. ) محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فهیمه عزیزمحمدی (1395)
تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus) هاجر مرادی پور، محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1395)
Role of Hydrogen Peroxide on Viability, Morphology and Antioxidant Enzyme Activity in Callus Cells of Catharanthus roseus L. Razieh Keshavarz, Majid Mahdiyeh, Mohammadhossein Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Mansour Ghorbanpour (2015)
XML بررسی تغییر در میزان رنگدانه، جذب فلزات و ویژگیهای رشد پریوش (Catharantus roseus) توسط نانو اکسید روی محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فاطمه عسکری (1394)
بررسی تغییر در میزان رنگدانه، جذب فلزات و ویژگی های رشد پریوش (Catharanthus roseus) توسط نانو اکسید روی محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فاطمه عسکری (1394)
تاثیر حضور پراکسید هیدروژن بر القای برخی متابولیت های ثانویه در کالوس گیاه پریوش (Catharanthus roseus L.) راضیه کشاورز، مجید مهدیه، محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1394)
Biochemical and cellular response of Catharanthus roseus callus cells to Cadmium toxicity Mohammadhossein Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh, Hajar Moradipour (2015)
Study of protein profile and induction of alkaloids, flavonoids and enzymatic antioxidants in callus of Catharanthus roesus L. treated with leads محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، سارا قره شیخ لو (1394)
بررسی اثر سرب بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، میزان پرولین و آلکالوئید کل گیاه پریوش محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، سارا قره شیخ لو (1394)
Exogenous silicon nutrition ameliorates salt-induced stress by improving growth and efficiency of PSII in Oryza sativaL. cultivars Majid Mahdiyeh, Nahid Habibollahi, Mohammadreza Amirjani, Mohammadhossein Abnosi, Mansour Ghorbanpour (2015)
بررسی اثرات نانوکود آهن بر رشد برگ، مقدار کربوهیدرات و آنتی اکسیدان های پریوش Catharanthus roseus مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، طاهره صابری (1393)
بررسی تأثیر نانو اکسید روی بر برخی شاخص های رشد و فیزیولوژی گیاه پریوش (Catharantus roseus) محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فاطمه عسکری (1393)
اثر سمیت آلومینیوم بر القای آپوپتوزیس در کشت سوسپانسیون سلولی برنج (Oryza sativa) ارقام خزر و طارم اعظم نعمت الهی، مجید مهدیه، مجتبی یزدانی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1393)
DNA fragmentation and change of nucleus in salt-treated cells of wheat root Ali Rezaei, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh (2013)
Antioxidative and biochemical responses of wheat to drought stress Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh (2013)
Programmed cell death induced by Salt stress in wheat cell suspension Ali Rezaei, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh (2013)
اثر تیمار نیکل و سرب بر محتوای کلروفیل و تجمع این فلزات در گیاه یونجه (Medicago sativa) فریبا امینی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1391)
Protochlorophyllide Spectral Forms Mohammadreza Amirjani (2010)
Salinity and Photochemical Efficiency of Wheat Mohammadreza Amirjani (2010)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر نیکل بر تولید متابولیت های ثانویه و پروتئین درکالوس گیاه پریوش الهام زارع، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1396)
اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد، ، میزان عناصر و آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم نان زهرا لطفی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1395)
تاثیر نانو اکسید روی بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید گیاه ذرت (Zea mays L.) و مقایسه آن با اکسید روی معمولی زهرا دهمرده، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهدی دهمرده، مجید مهدیه (1395)
تاثیر نانو اکسید روی بر محتوی آنزیم و پروتئین گیاه ذرت (Zea mays L.) و مقایسه آن با اکسید روی معمولی زهرا دهمرده، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهدی دهمرده، مجید مهدیه (1395)
اثیر نانو اکسید روی بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید گیاه ذرت (Zea mays L.) و مقایسه آن با اکسید روی معمولی زهرا دهمرده، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهدی دهمرده، مجید مهدیه (1395)
تاثیر نانو اکسید روی بر گیاه ذرت زهرا دهمرده، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهدی دهمرده (1394)
بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدروی بر مقدار رنگیزه های تنفسی گیاه برنج (Oryza Sativa) فاطمه ده نمکی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1394)
بررسی تاثیر نانواکسید روی بر میزان پرولین و پروتئین گیاه برنج (Oryza Sativa) فاطمه ده نمکی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1394)
تاثیر غلظت های مختلف فلز نیکل بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی در کالوس گیاه پریوش الهام زارع، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی (1392)
مقایسه فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از حضور فلز سرب در محیط کشت کالوس گیاه پریوش سارا قره شیخ لو، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه (1392)
تاثیر فلز کادمیم بر مایه پروتئین، میزان کل فلاونوئیدها، آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی در کالوس گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L) هاجر مرادی پور، محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، راضیه آهار (1392)
بررسی توان زیستی و مقایسه فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L) در محیط کشت حاوی غلظتهای مختلف سدیم نیترو پروساید راضیه آهار، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، هاجر مرادی پور (1392)
بررسی القا مرگ برنامه ریزی شده سلول در ریشه دو رقم برنج اعظم نعمت الهی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و کربو هیدرات های گیاه پریوش فاطمه عسکری، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر پرولین،پروتئین و شاخص های رشدی گیاه پریوش فاطمه عسکری، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر جذب عناصر در گیاه پریوش فاطمه عسکری، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه پریوش فاطمه عسکری، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
اثر کاربرد نانواکسید آهن بر میزان شاخص های رشد گیاه پریوش طاهره صابری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1392)
اثر کاربرد نانواکسید آهن بر میزان رنگریزه های گیاه پریوش طاهره صابری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1392)
اثر کاربرد نانواکسید آهن بر فعالیت برخی از آنتی اکسیدان های گیاه پریوش طاهره صابری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1392)
بررسی اثر آلومنیوم بر جوانه زنی،رشد ریشه و فعالیت آنتی اکسیدانی دو رقم برنج اعظم نعمت الهی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
اثر نیتریک اکسید با منشا بیرونی در گیاه سویا تحت تنش شوری معصومه آب روشن، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1391)
تاثیر NaCl بر پلاستیدها محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1389)
مقایسه پاسخ های فیزیولوژیک به تنش شوری در ارقام مقاوم و حساس برنج ایرانی ناهید حبیب الهی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1389)
کتاب
روزی حلال محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1391)
اطلس تشریحی ریسه داران و خزگیان محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1389)
مبانی بیوشیمی عملی محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، علیرضا صلابت، محمد حسین آبنوسی (1388)
اکولوژی اصول و کاربردها محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1388)
مکانیسم مولکولی فتوسنتز محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1387)
روش های آزمایشگاهی در تشریح گیاهی محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1386)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اکوفیزیولوژیکی گونه Salvia nemorosa در ایران مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1396)
مطالعه تاثیر تنش اکسیداتیو بر تولید بیوماس و لیپید در ریزجلبک نانوکلروپسیس اوشنیکا بعنوان منبع بیودیزل مجید مهدیه، ابوالفضل تقوی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، منا نظارات (1396)
طالعه تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر رشد، فیزیولوژی و پاسخ آنتی اکسیداتیو گیاه برنج (Oryza Sativa) محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، فاطمه ده نمکی (1394)
مطالعه تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر رشد و فیزیولوژی گیاه پریوش (Catharanthus roseus) محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فهیمه عزیزمحمدی (1393)
بررسی میزان فعالیت آنزیم های مهار کننده استرس اکسید اتیو و توانایی حیات کالوس گیاه پریوش تیمار شده با فلز سرب محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، سارا قره شیخ لو (1392)
مقایسه اثر نیتریک اکسید خارجی بر پیری در شرایط تنش شوری و شرایط طبیعی در گیاه سویا محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، معصومه آب روشن (1391)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته