1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر اسیدآسکوربیک بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی، سطح برگ و پرولین گندم نان Triticum aestivum
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
گندم، اسیدآسکوربیک، رنگیزه های فتوسنتزی، سطح برگ، پرولین
سال 1394
پژوهشگران محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، زهرا لطفی ، مجید مهدیه

چکیده

گندم یکی از مهم ترین محصولات زراعی در ایران و جهان به شمار می رود. به طوری که بخش اعظم غذای بشر را به خود اختصاص داده است. اسیدآسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان، می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای بر افزایش محصولات کشاورزی از جمله گندم داشته باشد. هدف از این مطالعه دست یابی به بهترین غلظت اسیدآسکوربیک برای رشد گندم است. در این پژوهش، تأثیر اسیدآسکوربیک بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی برگ ها، سطح برگ و مقدار پرولین گیاه گندم نان رقم اروم به صورت فاکتوریل و در قالب کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور گیاهان در معرض اسیدآسکوربیک mM 4 و 2، 0 قرار گرفتند. میزان رنگیزه ها در گیاهانی که با محلول حاوی هوگلند و اسیدآسکوربیک mM 4 قرار گرفته بودند، افزایش معنی داری را نسبت به گیاهانی که تنها با محلول هوگلند آبیاری شده بودند، یا گیاهان در معرض هوگلند و اسیدآسکوربیک mM 2 نشان دادند. سطح برگ نیز با افزایش اسیدآسکوربیک افزایش یافت و بهترین نتایج از گیاهان آبیاری شده با اسیدآسکوربیک mM 4 به دست آمد. میزان پرولین نیز با افزایش سطح اسیدآسکوربیک افزایش یافت. نتایج حاصل نشان دهنده ی نقش اسیدآسکوربیک در افزایش رنگیزه ها، سطح برگ به عنوان یکی از فاکتورهای رشد و همین طور میزان پرولین است.