1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر غلظت های مختلف شوری بر پارامترهای رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و مقدار پرولین گیاه نخود( . Cicer arietinum L).
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شوری، نخود، پرولین،رنگیزه های فتوسنتزی.
سال 1394
پژوهشگران زینب یعقوبی ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، مجید مهدیه

چکیده

شو ری یکی از مهمترین تنش های محیطی است که تولید محصولات زراعی را تحت تأثیر قرار می دهد. شوری از طریق اعمال تنش های گوناگون به ساختارهای سلولی آسیب می رساند. در این پژوهش اثر تنش شو ری بر پارامترهای رشد، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی برگها، تجمع پرولین نخود زراعی(. Cicer arietinum L ) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار انجام شد. تنش شوری با استفاده ازمحلول NaCl و هوگلند باغلظتهای صفر، 50،100 ، 150 ،200 میلی مولار در مرحله 3 تا 5 برگی اعمال گردید. در مقایسه با گیاهان شاهد، با افزایش شوری، پارامترهای رشد و مقدار رنگیزه های فتوسنتزی کاهش یافت اما میزان پرولین افزایش یافت. این نتایج نشان می دهد که با افزایش شوری سطح برگ ومقدار رنگیزه های فتوسنتزی نسبت به گیاهان شاهد کاهش یافت.