1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آنزیم های پاداکسندگی، پاسخ یاخته ای، پینه گیاه پریوش، مالون دی آلدئید، نیترات کادمیم.
سال 1395
مجله علوم باغباني ايران
شناسه DOI
پژوهشگران هاجر مرادی پور ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، محمد حسین آبنوسی ، مجید مهدیه

چکیده

پریوش گیاهی زینتی و داروئی است که ازنظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. از پینه )کالوس( گیاه پریوش دروایه )سوسپانسیون( یاخته ای تهیه و پس از تیمار با دزهای مختلف نیترات کادمیم به 2 روز توانائی زیست توسط تریپان بلو و ،3 ، مدت 1 MTT بررسی شد. سوسپانسیون یاخته ای برای بررسی ریخت شناسی )مورفولوژی( و بافت پینه برای بررسی فعالیت آنزیم های کاتالاز، 30 و ،20 ، گایاکول پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداسیون لیپیدی پس از تیمار با 0 40 میلی مولار به مدت سه روز استفاده شد. داده ها به روش ANOVA یک سویه و آزمون دانکن 0/ تجزیه )آنالیز( و 00 P< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. داده های تریپان بلو و MTT 0/ نشان دهنده تفاوت معنی دار ) 00 p< ( میانگین توانایی زیستی به صورت وابسته به دز در مقایسه با کنترل بود. همچنین فعالیت آنزیم های موردبررسی در پاسخ به تنش اکسایشی )اکسیداتیوی( 0/ ناشی از نیترات کادمیم افزایش معنی دار ) 00 p< ( نشان داد. میزان مالون دی آلدئید به عنوان محصول پراکسیداسیون لیپید نیز با افزایش معنی دار همراه بود. نیترات کادمیم باعث تخریب غشاء و کاهش توانائی زیستی یاخته ها شد، افزایش فعالیت آنزیم های پاداکسندگی قادر به جبران آسیب وارده نبود.