1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر اسیدآسکوربیک بر رشد، میزان پروتئین و پاسخ آنتی اکسیداتیو گیاه گندم در تنش شوری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اسیدآسکوربیک، Triticum aestivum، شاخص های رشد، آنزیم های آنتی اکسیدانی
سال 1395
پژوهشگران زهرا لطفی ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، مجید مهدیه

چکیده

در این پژوهش، آثار کاربرد برون زای اسیدآسکوربیک بر گیاه گندم نان (Triticum aestivum L.) رشد یافته تحت تنش شوری و فاقد تنش، مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای اعمال شده شامل غلظت های مختلف نمک کلریدسدیم (mM100 و 50 ،0) و غلظت های مختلف اسیدآسکوربیک (mM4 و 2 ،0) بود. آزمایشات بر روی گیاهان 9 روزه و کشت یافته در محیط کشت هیدروپونیک (هوگلند)، با سه تکرار و در شرایط یکسان آزمایشگاهی انجام گردید. در این بررسی، ارتفاع بخش هوایی، عمق ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (شامل کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز و گایاکول پراکسیداز) اندازه گیری شد. نتایج نشان دهنده کاهش فاکتورهای رشد و میزان پروتئین گیاهان، همزمان با افزایش غلظت نمک بود، در حالی که افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در این گیاهان مشاهده شد. افزودن اسیدآسکوربیک به تیمارهای مختلف شوری، مقادیر شاخص های رشد، پروتئین و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز را افزایش داد و اثرات مخرب شوری را تعدیل کرد.