1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی توان زیستی و مقایسه فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L) در محیط کشت حاوی غلظتهای مختلف سدیم نیترو پروساید
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کالوس گیاه پریوش، توانائی حیات، آنزیمهای آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدی, NO
سال 1392
پژوهشگران راضیه آهار ، محمد حسین آبنوسی ، مجید مهدیه ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، هاجر مرادی پور

چکیده

ملکول NO دارای خاصیت سیگنالینگ سلولی در گیاه میباشد. از طرفی نیتروپروساید نیز به عنوان عامل تولید کننده این ملکول مطح است. لذا با توجه به اهمیت داروئی و اقتصادی گیاه پریوش اثر سدیم نتیرو پروساید بر تونائی زیست میزان پرواکسیداسیون سلولی و فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در کالوس این گیاه مورد بررسی قرار گرفت.از کالوس گاهی پریوش سوسپانسیون سلولی تهیه و پس از تیمار با دوزهای مختلف (0، 10، 50، 100و 200 میلی مولار) از نیترات کادمیم به مدت 1،3 و 6 روز توسط رنگ امیزی تریپان بلو و رنگ سنجی MTT تونائی حیات آنها بررسی شد. علاوه بر آن مرفولوژی ، فعالیت آنزیمهای کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز و میزان پرواکسیداسیون لیپیدی تحت تیمار با دوزهای مختلف به مدت سه روز بررسی شد. توانائی زیستی سلولهای بصورت وابسته به دوز کاهش یافت. همچنین فعالیت آنزیمهای مورد مطالعه نیز کاهش معنی دار داشت ولی میزان مالون دی آلدئید افزایش نشان داد. سدیم نیترو پروساید به عنوان دهنده اکسید نیترو باعث آسیب به غشاء سلول و در نتیجه کاهش توانائی زیستی شد. ضمنا سیستم آنتی اکسیدانی کالوس نتوانست اثرات ناشی از NO را خنثی نماید