1403/04/30
محمد حسین آبنوسی

محمد حسین آبنوسی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1485-8847
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15043734900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Betaine ameliorates high glucose-induced oxidative stress in granulosa cells Mohammadhossein Abnosi, Mohammad Reza Tabandeh, Fatemeh Moosavi Aroo (2023)
Silymarin modulates cadmium-induced oxidative stress in human spermatozoa tahere etemadi, Hamid Reza Momeni, Niloufar Darbandi, Mohammadhossein Abnosi (2022)
Quantitative evaluation of human sperm viability using MTT assay: A laboratory study Hamid Reza Momeni, Mohammadhossein Abnosi, Najmeh Eskandari (2020)
تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus) هاجر مرادی پور، محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1395)
Role of Hydrogen Peroxide on Viability, Morphology and Antioxidant Enzyme Activity in Callus Cells of Catharanthus roseus L. Razieh Keshavarz, Majid Mahdiyeh, Mohammadhossein Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Mansour Ghorbanpour (2015)
تاثیر حضور پراکسید هیدروژن بر القای برخی متابولیت های ثانویه در کالوس گیاه پریوش (Catharanthus roseus L.) راضیه کشاورز، مجید مهدیه، محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1394)
Biochemical and cellular response of Catharanthus roseus callus cells to Cadmium toxicity Mohammadhossein Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh, Hajar Moradipour (2015)
Study of protein profile and induction of alkaloids, flavonoids and enzymatic antioxidants in callus of Catharanthus roesus L. treated with leads محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، سارا قره شیخ لو (1394)
بررسی اثر سرب بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، میزان پرولین و آلکالوئید کل گیاه پریوش محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، سارا قره شیخ لو (1394)
Exogenous silicon nutrition ameliorates salt-induced stress by improving growth and efficiency of PSII in Oryza sativaL. cultivars Majid Mahdiyeh, Nahid Habibollahi, Mohammadreza Amirjani, Mohammadhossein Abnosi, Mansour Ghorbanpour (2015)
ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرم های انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی، عباس بختیاری، نجمه اسکندری، محمد مهدی رفیعی (1392)
Para-Nonylphenol Impairs Osteogenic Differentiation of Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells by Influencing the Osteoblasts Mineralization Mohammadhossein Abnosi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Leila Dehdehi (2012)
The induction of apoptosis and autophagy in rats bone Marrowmesenchymal stem cells following in vitrotreatment with p-Nonylphenol Mohammadhossein Abnosi, Malek Soleimani mehranjani, Hamid Reza Momeni, Majid Mahdiyeh, Mozhgan Barati, Elham Shojafar (2012)
Synthesis and Antibacterial Activity of Some 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylamino)-5-(arylidene)thiazol-4(5H)-ones Akbar Mobinikhaledi, Somayeh Faghihi, Mohammadhossein Abnosi, Seyyed Mehdi Shariatzadeh (2012)
اثر طولانی مدت کمترین دوز موثر پارا- نونایل فنل بر توانایی زیستی، مرفولوژی و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مجید مهدیه، لیلا ده دهی (1390)
ساخت داربست طبیعی از عصب سیاتیک و ارزیابی توانایی زیستی سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان موش صحرایی کاشته شده بر روی آن محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، فخر السادات صفرآبادی (1389)
New asymmetric heptaaza Schiff base macrocyclic complex of Mn(II): Crystal structure, biological and DFT studies Hamid Khanmohammadi, Saeid Amani Komaei, Mohammadhossein Abnosi, Hamid Reza Khavasi (2010)
Determination of Adrenaline by a New Pharmacokinetic Method Mohammad Hasanzadeh, Ghasem Karim-Nezhad, Nasrin Shadjou, Balal Khalilzadeh, Lotfali Saghatforoush, Mohammadhossein Abnosi, MaryamHajjizadeh Hajjizadeh (2010)
Effects of vitamin E on ovarian tissue of rats following treatment with p-nonylphenol: A stereological study - Malek Soleimani mehranjani, Ali Noorafshan, Ahmad Hamta, Hamid Reza Momeni, Mohammadhossein Abnosi, Maryam Hazaveh, morteza anvari, Monireh Mahmoodi (2010)
ارزیابی قابلیت حیات قطعات نخاع موش بالغ به وسیله سنجش MTT حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی، پروا نسیمی (1389)
اثر سدیم آرسنیت بر قدرت زیستی، مورفولوژی و نمایه پروتئینی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، مجید مهدیه، الهام شجاعفر، مژگان براتی (1389)
A New Kinetic-Mechanistic Approach to Elucidate Formaldehyde Electrooxidation on Copper Electrode Mohammad Hasanzadeh, Balal Khalilzadeh, Lotfali Saghatforoush, Isa Kazeman, Mohammadhossein Abnosi (2010)
مرگ سلولی در نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، محمد حسین آبنوسی، پروا نسیمی (1388)
بررسی اثر دارچین بر ساختمان تخمدان در رت های دیابتی ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی، منیره محمودی، مرتضی انوری، عبدالرحمن دزفولیان، حوریه داودزاده (1388)
Effects of vitamin E on sperm parameters and reproductive hormones in developing rats treated with para-nonylphenol Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani mehranjani, Mohammadhossein Abnosi, Monireh Mahmoodi (2009)
Synthesis, biological and computational study of new Schiff base hydrazones bearing 3-(4-pyridine)-5-mercapto-1,2,4-triazole moiety Hamid Khanmohammadi, Mohammadhossein Abnosi, Ali Hoseinzadeh, Maliheh Erfantalab (2008)
Effects of Garlic(Allium sativum) on Blood Suger and Nephropathy in Diabetic Rats Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, Monireh Mahmoodi, Mohammadhossein Abnosi, Hamid Reza Momeni, Mitra Noori, abdolrahman dezfoolyan (2008)
Effects of Medicago sativa on Nephropathy in Diabetic Rats Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, abdolrahman dezfoolyan, Mitra Noori, Mohammadhossein Abnosi (2007)
مقاله ارائه‌شده
بررسی اثر سایتوتوکسیک دی اتانول آمین بر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان ستاره سادات حسینی، محمد حسین آبنوسی، سینا معصومی، زهرا علی یاری بابلقانی (1396)
مطالعه اثر دی- 2-اتیل هگزیل فتالات بر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت زهرا علی یاری بابلقانی، محمد حسین آبنوسی، ستاره سادات حسینی، سینا معصومی (1396)
تاثیر فلز کادمیم بر نمایه پروتئینی،میزان کل فلاونوئید ها،آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی در کالوس گیاه پریوش هاجر مرادی پور، محمد حسین آبنوسی، حمدرضا امیرجانی، مجید مهدیه، راضیه آهار (1392)
بررسی توان زیستی و مقایسه فعالیت انزین های انتی اکسیدانی گیاه پریوس در محیط کشت حاوی غلظت های مختلف سدیم نیتروپروساید راضیه آهار، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، حمدرضا امیرجانی، هاجر مرادی پور (1392)
تاثیر غلظت های مختلف فلز نیکل بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی در کالوس گیاه پریوش الهام زارع، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی (1392)
مقایسه فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از حضور فلز سرب در محیط کشت کالوس گیاه پریوش سارا قره شیخ لو، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه (1392)
تاثیر فلز کادمیم بر مایه پروتئین، میزان کل فلاونوئیدها، آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی در کالوس گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L) هاجر مرادی پور، محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، راضیه آهار (1392)
بررسی توان زیستی و مقایسه فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L) در محیط کشت حاوی غلظتهای مختلف سدیم نیترو پروساید راضیه آهار، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، هاجر مرادی پور (1392)
effect of green tea (camellia sinensis) extract on sperm parmeters in adult male rats P Azizi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Mohammadhossein Abnosi (2013)
اثر کوتاه مدت کامیوم بر توانائی زیستی و مورفولوژی سلولهای بنادی مزانشیمی مغز حسن سلیمانی، محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، مجید مهدیه (1390)
اثر طولانی مدت کامیوم بر توانائی زیستی و مورفولوژی سلولهای بنادی مزانشیمی مغز سید مهدی موسوی، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه (1390)
بررسی آزمایشگاهی اثر پارانونایل فنل بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت به استئوبلاست لیلا ده دهی، محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مجید مهدیه (1389)
اثر سدیم آرسنیت بر ایجاد آپوپتوزیس در سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، الهام شجاعی فر، مژگان براتی (1388)
القاء آپوپتوزیس در نورون های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ پروا نسیمی، حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی (1388)
Fluorides effects on leaf protein of arboreal tree species Mitra Noori, Mohammadhossein Abnosi (2009)
کتاب
بیوشیمی متابولیسم محمد حسین آبنوسی، جواد سرگلزائی (1399)
بیوشیمی عمومی محمد حسین آبنوسی (1392)
روش های هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، احمد همتا، محمد حسین آبنوسی (1390)
مبانی بیوشیمی عملی محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، علیرضا صلابت، محمد حسین آبنوسی (1388)
مکانیسم مولکولی فتوسنتز محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1387)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
اثر دی 2-اتیل هگزیل فتالات بر سیکل سلولی سلولهای بنیادی مزانیشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، جواد سرگلزائی، زهرا شایگان فر (1399)
بررسی میزان فعالیت آنزیم های مهار کننده استرس اکسید اتیو و توانایی حیات کالوس گیاه پریوش تیمار شده با فلز سرب محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، سارا قره شیخ لو (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته