1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان فعالیت آنزیم های مهار کننده استرس اکسید اتیو و توانایی حیات کالوس گیاه پریوش تیمار شده با فلز سرب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پریوش، نیترات سرب، توانایی حیات، تغییرات مورفولوژی و بیوشیمیایی
سال 1392
پژوهشگران محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)(استاد راهنما)، محمد حسین آبنوسی(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد مشاور)، سارا قره شیخ لو(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش اثر غلظت های مختلف نیترات سرب با توجه به به عنوان یک عامل القا کننده تنش اکسیداتیو بر توانایی حیات و تغییرات مورفولوژی و بیوشیمیایی کالوس گیاه پریوش بررسی شد. گیاه پریوش (Catharanthus roeus)، گیاهی دارویی و متعلق به خانواده آپوسیناسه است. این گیاه یک منبع غنی از ایندول آلکالوئیدها است که دارایی خصوصیت درمانی هستند. به دلیل قیمت بالای این ایندول آلکالوئیدها و محتوی آلکالوئیدی کم گیاه محققین با استفاده از روش های کشت بافت و بیوتکنولوژی تولید آلکالوئیدها را در این گیاه بررسی می کنند. فلز سرب یکی از مهمترین آلایندهای محیط زیست به شمار می آید که در فرایندهای متابولیسمی عنصری غیر ضروری بوده و حتی در مقادیر بسیار کم نیز برای موجودات زنده سمی و کشنده باشد. یکی از نتایج حضور فلزات سنگین در سلول گیاهی القای استرس اکسیداتیو است. در این پژوهش از جدا کشت برگ گیاه دو ماهه پریوش برای القا کالوس استفاده شد و از کالوس های ساب کالچر دوم برای تهیه کشت سوسپانسیون استفاده شد برای سنجش توانایی حیات سلول های تیمار شده با غلظت های مختلف نیترات سرب از دو روش تریپان بلو وMTT استفاده شد. و با توجه به نتایح بدست آمده از این دو روش غلظت های 10،50، 75 میکرومولار و زمان پنج روز انتخاب شد. شدند . مورفولوژی سلول ها با رنگ آمیزی هوخست و اکریدین اورانژ بررسی شد. علاوه بر این فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز، پراکسیداز و کاتالاز نیز اندازه گیری شد و داده ها با روش های آماری آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده در هسته و سیتوپلاسم بای رنگ آمیزی هوخست و آکریدین اورنژ نشان دهنده کوچک شدن، و قطعه قطعه شدن هسته و چروکیدگی سیتوپلاسم بود. و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و محتوی الکالوئید کل ، فنول ، فلاونوئید و آنتی اکسیدانت کل در غلظت های پایین تیمار افزایش یافت ولی و در غلظت های بالا به دلیل القای استرس اکسیداتیو کاهش یافت. محتوی پرولین و مالون دی الدهید اثر تیمار افزایش یافت و پروتئین کاهش می یابد.