1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر فلز کادمیم بر مایه پروتئین، میزان کل فلاونوئیدها، آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی در کالوس گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کالوس، پاسخ سلولی، آنزیمهای آنتی اکسیدانی ، مالون دی آلدئید.، نیترات کادمیم
سال 1392
پژوهشگران هاجر مرادی پور ، محمد حسین آبنوسی ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، مجید مهدیه ، راضیه آهار

چکیده

گیاه پریوش گیاهی زینتی و داروئی از خانواده آپوسیناسه استو در مطالعه حاضر تاثیر نیترات کادمیم روی توانائی زیست، آنزیمهای کاتالاز، گایاکول پرواکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و میزان تولید مالون دی آلدئید در کالوس گیاه پریوش بررسی شد. مواد و روشها: از کالوس گاهی پریوش سوسپانسیون سلولی تهیه و پس از تیمار با دوزهای مختلف (0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 میلی مولار) از نیترات کادمیم به مدت 1،3 و 6 روز توسط رنگ امیزی تریپان بلو و رنگ سنجی MTT تونائی حیات آنها بررسی شد. علاوه بر آن مرفولوژی ، فعالیت آنزیمهای کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز و میزان پرواکسیداسیون لیپیدی تحت تیمار با دوزهای مختلف به مدت سه روز بررسی شد. مقایسه داده ها نشان دهنده تفاوت معنی دار میانگین توانائی زیستی وابسه به دوز بود. همچنین فعالیت آنزیمهای مورد مطالعه افزایش داشت. میزان مالون دی آلدئید نیز افزایش داشت. فلز کادمیم باعث تخریب غشاءسلولی و کاهش توانائی زیست سلوهای کالوس گیاه پریوش شد ولی فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نتوانست خسارت را جبران نماید.