1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثر نیتریک اکسید خارجی بر پیری در شرایط تنش شوری و شرایط طبیعی در گیاه سویا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیری، تنش شوری، سدیم نیتروپروساید، سویا، نیتریک اکسید
سال 1391
پژوهشگران محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)(استاد راهنما)، معصومه آب روشن(دانشجو)، مجید مهدیه(استاد مشاور)

چکیده

سویا از دانه های روغنی مهم در جهان است که علاوه بر ارزش غذایی در سرطان ها و بیماریهای قلبی-عروقی نقش دارد. بازده دانه سویا به شرایط فیزیولوژیکی برگ در زمان تولید محصول بستگی دارد و پیری برگ برای بلوغ دانه مهم است. در این تحقیق اثر نیتریک اکسید به منظور افزایش کارایی برگ بوسیله تاخیر در پیری، بررسی شد. به این منظور، بذرها با هیپوکلریت 10 درصد بمدت 5 دقیقه استریل و پس از جوانه زنی در تاریکی به محیط هوگلند با روشنایی 16 ساعته و دمای 23/17 (روز/شب) و رطوبت کنترل شده، رشد داده شدند. سه هفته بعد از خیساندن بذرها، SNP در سه غلظت، روزانه به برگ ها اسپری شد. بطور همزمان برخی گیاهچه ها، بوسیله mM 100 NaCl بصورت محلول در هوگلند به منظور ایجاد پیری زودرس تیمار شدند. بعد از یک هفته، برگ های اولیه بررسی شدند. در این تحقیق محتوای آبی برگ و ریشه در گیاهچه های تحت تنش با اثر دادن SNP بالا رفت. میزان کلروفیل برگ در گیاهچه های تحت تنش و طبیعی با اثر دادن SNP بالا رفت. میزان پروتئین نیز در ریشه و برگ درهر دو شرایط افزایش داشت. میزان پرولین در برگ در طی تنش کاهش و در شرایط طبیعی افزایش و در ریشه در هر دو شرایط کاهش یافت. مالون دی الدئید تولید شده درطی تنش ، با اثر SNP کاهش یافت. آنزیم های آنتی اکسیدانی نیز، در برگ و ریشه در هر دو شرایط تغییر یافتند. اثر SNP بر موارد ذکر شده ممکن است دلائل متعددی داشته باشد، ولی از آنجایی که رادیکال های آزاد بخش جدایی ناپذیر روند پیری محسوب می شوند که در طی تنش افزایش می یابند؛ و با توجه به نقش آنتی اکسیدانی NO و همچنین اثر آن بر تغییر فعالیت آنتی اکسیدان ها، اثر SNP را می توان، به اثر مستقیم و غیرمستقیم NO بر از بین بردن رادیکال های آزاد نسبت داد. بنابراین NO می تواند برای افزایش کارایی برگ و در نتیجه افزایش بازده گیاه موثر باشد.