1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
القا ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در پاسخ ب تنش اکسیداتیو ناشی از حضور پراکسید هیدروژن در محیط کشت سلولی گیاه پریوش (Catharanthus Roseus L)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
گیاه پریوش، پراکسید هیدروژن، تنش اکسیداتیو، متابولیتهای ثانویه
سال 1392
پژوهشگران راضیه کشاورز ، مجید مهدیه ، محمد حسین آبنوسی ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

چکیده

پریوش (Catharanthous Roseus) گیاهی است دارویی، که بدلیل وجود ترکیبات دارویی و آلکالوئیدها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این نکته که پراکسید هیدروژن نقش اساس در نتظیم بیان ژن دارد لذا در این تحقیق اثر پراکسید هیدروژن بر گشت کالوس گیاه پریوش مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور بذر گیاه پریوش در گلدان حاوی پرلیت کشت شده و به منظور القا کالوس بگ های با هیپوکلریت سدیم 5 درصدر و اتانول 70 درصد در شرایط استریل ضد عفونی شد و بر روی محیط کشت جامد MS قرار داده شدند. کالوسهای بعد از سه هفته واکشت شدند و از کالوس های واکشت دوم برای تیمار دهی استفاده شد. ازمونها بصورت فاکتوریل د قالب طرح کاملا تصادفی و با استفاده از 4 غلظت پراکسید هدروژن (0، 1، 5 و 10 میلکولیتر و در سه زمان یک ، سه و شش روز هر کدام با سه تکرار انجام شدو آنالیز آماری داده ها در سطح p<0.05 با استفاده از نرم افزار spss انجا شد. تنش اکسیداتیو ناشی ار حضور پراکسید هیدروژن موجب تغییر در محتوی پراکسید هردوژن درو ن سلولی و همچنین تغییر در متابولیتهای ثانویه شد.