1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نانواکسید روی بر میزان آنتی اکسیدانهای آنزیمی وبرخی شاخصهای فیزیولوژی گیاه برنج (Oryza Sativa)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آنزیم های آنتی اکسیدانی، شاخص رشد،نانو اکسیدروی
سال 1394
پژوهشگران فاطمه ده نمکی ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، مجید مهدیه

چکیده

هدف: این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر غلظتهای مختلف نانو ذرات اکسید روی بر روی شاخص های رشدی و همچنین تغییرات فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی انجام گرفت. مواد و روشها: آزمایش در شرایط کشت گلخانه، به صورت کاملا تصادفی با 3 تکرار طراحی شد. گیاهان در معرض غلظت های مختلاف 5/1، 3، 6 و 9 میکرومولار از نانواکسید روی قرار گرفتند و تاثیر این غلظت ها بر روی گیاه، با گیاه شاهد که از محلول غذایی کامل که حاوی سولفات روی است مقایسه شد. همچنین به منظور بررسی علائم کمبود روی، از غلظت صفر میکرومولار استفاده شد. نتایج: تیمار گیاه با نانواکسیدروی در غلظت 5/1 سبب افزایش و در غلظتهای بالاتر از 5/1 میکرومولار به طور معنی داری سبب کاهش در وزن تر و خشک و طول ریشه شدند. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاهان تیمار شده با نانواکسید روی نسبت به گیاه کنترل با افزایش غلظت نانواکسیدروی در محلول غذایی افزایش یافت. نتیجه گیری: با افزایش غلظت نانواکسیدروی جذب روی در مقایس نانو بیشتر صورت گرفته است. به دلیل سمیت ایجاد شده، شاخص های رشدی گیاه کاهش یافته و تنش اکسیداتیو در گیاه القا شده است. گیاه برای مبارزه با رادیکال های آزاد تولید شده فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی خود را افزایش داده است