1403/04/05
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Sampling moiré method A: more exact solution Mohammad Abolhassani (2023)
Optical transfer function analysis of single pinhole glasses Mohammad Abolhassani, Abolfazl Akbari (2015)
Montgomery rings derivation using angular spectrum approach Mohammad Abolhassani, N Kamani (2012)
Conical parametric scattering of a single extraordinary beam in BaTiO3 crystal Mohammadhosain Majles Ara, SR Hosseini, MH Rezvani, Mohammad Abolhassani (2011)
مقاله ارائه‌شده
تحلیل عینک تک-روزنه ای مبتنی بر تابع انتقال اپتیکی محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، ابوالفضل اکبری (1392)
حذف مولفه مرتبه صفر در تمام نگاری رقمی با پردازش رقمی تصویر ی رستمی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، محمد قادرمزی (1391)
Speckle noise reduction by changing sampling size in digital holography Yadollah Rostami, Mohammad Abolhassani (2012)
کاهش اثر پیسه در تمام نگاری رقمی به روش تابش دوگانه روی جسم ... یداله رستمی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی (1389)
طراحی و ساخت یک تداخل سنج دو باریکه ای منشوری محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مژگان اسماعیلی (1388)
هموار سازی فریزهای ماره محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مژگان اسماعیلی (1387)
Investigation of high reflectivity optical phase-conjugation in BaTiO3 Mohammadhosain Majles Ara, Seyed Rouhollah Hosseini, Mohammad Abolhassani (2008)
Pixel size determination of a monitor using moiré fringe Mohammad Abolhassani, Rahil Daman (2008)
اندازه گیری ابعاد پیکسلهای یک نمایشگر به کمک فریز ماره محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، راهیل دمان (1386)
بررسی تجربی آینه مزدوج فاز با بازتابندگی بیشتر از واحد در بلور تیتانات باریم محمدحسین مجلس آرا، سید روح الله حسینی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته) (1386)
تعیین تجربی فاصله کانونی به روش تداخل سنجی فازی لاوه محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مریم محتشمی فر (1385)
مقایسه ی دو روش هندسی و تحلیل فوریه در تعیین گام فریز ماره محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، محمود میرزایی، معصومه گودرزی (1384)
کتاب
سنجه شناسی اپتیکی محمد ابوالحسنی (بازنشسته) (1386)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کاربرد روش ماره نمونه برداری برای اندازه گیری خمیدگی یک میله محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، فاطمه سادات هاشمی (1401)
بررسی تعارض در یک سیستم اجتماعی با استفاده از معادلات انتشار مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، الهه محمدی (1401)
بررسی نانوباطری های لیتیوم یون با آند کربن محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، محدثه نجفی (1400)
کاربرد تصویربرداری سه بعدی در تشخیص چهره محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، پیمان کرمی (1400)
مروری بر روشهای یکپارچه سازی فاز محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، آناهیتا کدخدایی (1400)
بررسی نظری و تجربی اثر لاوه کسری و شبیه سازی آن محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، شادی بشیرزاده (1400)
بررسی حلقه های پسماند در نانوساختارهای فروالکتریک باریم تیتانات مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، رسول خسرو بیگی (1399)
بررسی توزیع بار بر روی صفحات گرافن مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، کرامت بهاری مقدم (1398)
عملکرد و ساختار عینک های تطبیقی محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، فاطمه کردعلیوند (1398)
ماره نمونه برداری دیجیتال و کاربرد آن در اندازه گیری تغییر شکل محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، مهدیه میری (1397)
بررسی و انجام عملی ماره ی افکنشی محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، نسیم توحیدی فر (1397)
بررسی و اجرای عملی ماره سایه محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، رومینا دباغ زاده (1396)
بررسی تاثیر ناکاملی ها و نقص ها در هدایت یونی نانوسیم های BaTiO3 مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهدیه میرزاخانی (1396)
پدیده ماره در نمایشگرهای سه بعدی و تکنیکهای کاهش آن محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، زهرا رفیعی (1394)
تاثیر اندازه بر ویژگیهای فرو الکتریک و دی الکتریک نانوساختارهای X-TiO3 مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، زهرا پیرایش فر (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
طراحی و ساخت نوعی تداخل سنج منشوری محمد ابوالحسنی (بازنشسته) (1389)