1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نظری و تجربی اثر لاوه کسری و شبیه سازی آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اثر لاوه کسری، شبیه سازی
سال 1400
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد راهنما)، شادی بشیرزاده(دانشجو)

چکیده

اثرلاوه یکی ازآثار تداخلی می باشد که ابتدا در سال 1948 توسط ارنست لاو مشاهده شد. لاوه فریزهای خوش تعریفی به ازای فواصل جدایی خاص بین دو توری در یک چیدمان مرکب از یک چشمه ناهمدوس و دو توری پراش بر روی صفحه ای جایگزیده در بی نهایت مشاهده کرد.توری اول دامنه ای است.نور فضاناهمدوس به دو توری با شیار های موازی می تابد ،شرط تشکیل فریز آن است که رابطه ی خاصی بین فاصله دو توری، دوره توری اول ،دوره توری دوم و طول موج برقرار باشد ، طرح فریز خوش تعریف در صفحه کانون عدسی ظاهر می شود. در فصل اول یک توضیح کامل نظری از اثر لاوه عدد صحیح برای انتقال دلخواه تابع توری پراش بر اساس تئوری پراش فرنل و نمایش سری فوریه از تابع توری ارائه شده اس ت. نشان داده شده است که در مورد توری پراش دامنه ای ، به ازای فواصل بین توری ها که مضرب زوجی از یک فاصله پایه هستند ، تابع توزیع شدت در صفحه مشاهده در چیدمان لاوه شبیه تابع عبور شدت توری پراشنده است و به ازای فواصل بین توری ها که مضرب فردی از فاصله پایه هستند تابع توزیع شدت در صفحه مشاهده مثل حالت قبل است بااین تفاوت که فقط بسامدهای زوج آن حضور دارند .توری های دومقداری به عنوان یک مورد مهم مورد استفاده قرار می گیرند. در فصل دوم چند کاربرد اثر لاوه مورد مطالعه قرار می گیرد.در فصل سوم یک مطالعه تئوری از اثر لاوه کسری برای چیدمان لاوه مجهز به توری های دومقداری انجام می شود . جدایی بین دو توری برابر با یک فاصله ابتدایی تقسیم شده با یک عدد صحیح مثبت انتخاب می شود . مولفه های فوریه از تابع الگوی مشاهده شده برای این فواصل محاسبه می شوند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که مطالعه الگوهای لاوه در یک فاصله محدود از جداسازی توری ها بسیار کم اس ت . در فصل چهارم شبیه سازی و آزمایش های انجام شده برای اثر لاوه صحیح و کسری صحت تحلیل نظری در فصل اول و سوم را تایید می کنند.