1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف مولفه مرتبه صفر در تمام نگاری رقمی با استفاده از تغییز مو قًعیت زاویه ای دوربین CCD
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مولفه مرتبه صفر، تمام نگاری رقمی
سال 1389
پژوهشگران یداله رستمی ، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

چکیده

در تمام نگاری رقمی طزح تداخلی در دوربین CCD ثبت و سپس تو سط فزایند رقمی بازسازی می شود. در این فزایند مولفه مزتبه صفز نیز ظاهرَ می شود....