1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تعارض در یک سیستم اجتماعی با استفاده از معادلات انتشار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیچیدگی، اعتماد، درون گروهی، برون گروهی، مدلسازی اجتماعی، تعارض
سال 1401
پژوهشگران مهران قلی پور شهرکی(استاد راهنما)، الهه محمدی(دانشجو)، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

بررسی تعارض در یک سیستم اجتماعی با استفاده از معادلات انتشار در این پژوهش به معرفی پیچیدگی به عنوان یکی از رویکردهای نوین علم در شناخت طبیعت پرداخته می شود. سپس با معرفی خود سامانده بودن و ظهور به عنوان دو مشخصه ی مهم سیستم های پیچیده در تلاش است تا تعریف مشخصی برای سیستم های پیچیده ارائه کند. با نگاهی میان رشته ای و با هدف پیوند جامعه شناسی، فیزیک و مدلسازی تعارضات اجتماعی به تعریف و تشریح سیستم های اجتماعی و مفهوم تضاد در این سیستم ها پرداخته خواهد شد. با تکیه بر نظریه ی هویت تاجفل درباره ی تاثیرات گروه بر خودپنداره اعضا، تعریف مفهوم اعتماد در سیستم های اجتماعی، همچنین استفاده از مدل اطمینان محدود ایشی، دو گروه 150 نفره از دو جامعه متفاوت، یعنی 300 نفر در نظر گرفته می شود، بطوریکه 150 نفر اول گروه A و نفرات شماره ی 151 تا 300 گروه B تعریف می شود. با تکیه بر Dij به عنوان ماتریس ضرایب اعتماد پژوهش ادامه می یابد. بطوری که D می تواند مقادیری تصادفی بین یک و منفی یک را اختیار کند. بدیهی است، 1=D به معنای همپوشانی دو عقیده و 1-=D به معنای مخالفت محض میان دو گروه است. در ادامه با ایجاد تمایز میان اعتماد درون گروهی و برونگروهی و تاثیر آن بر روی درایه های ماتریس D، تاثیرات اعتماد درون گروهی و برون گروهی بر تکامل تعارض مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش نشان می دهد، در صورت عدم تعاملات برون گروهی میان گروه A و B ،با افزایش اعتماد درون گروهی تعارضات میان دو گروه افزایش می یابد. به طوری که وقتی اعتماد درون گروهی به 55 درصد می رسد تعارضات برون گروهی خود را نشان داده و از طرفی شاهد کاهش تعارضات درون گروهی هستیم. همچنین در شبیه سازی دو گروه در صورت وجود تعاملات برون گروهی مقادیر اعتماد درون گروهی ثابت و اعتماد برون گروهی به ترتیب 35، 45، 55، 70 و 80 اختیار می شود. تحول زمانی در این شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش اعتماد برون گروهی، تعارضات برون گروهی کاهش یافته و نظرات همگرا می شوند، بطوری که وقتی اعتماد برون گروهی به 55 درصد می رسد همگرایی نظرات کاملاً مشهود است در انتها با در نظر گرفتن تعامل برون گروهی گروه Aبا زیر گروه B1 از گروه B به تعداد 50 نفر و ثابت در نظر گرفتن اعتماد درون گروهی، می توان نتیجه گرفت که زیرگروه B1 از گروه B می تواند بر عقاید گروهA موثر تر از گروه خودش